Szukasz kredytu lub pożyczki?

Już nie musisz, nigdzie nie znajdziesz korzystniejszej oferty!

Wypełnij formularz

Retail Banking Radar 2013: dobre wyniki polskich banków

KREDYT LUB POŻYCZKA?

NAWET DO 150.000

Błyskawiczna decyzja, minimum formalności.

Nigdzie nie znajdziesz korzystniejszej pożyczki!

Również dla osób z ograniczoną zdolnością kredytową.

SprawdźRetail Banking Radar 2013: dobre wyniki polskich banków
Retail Banking Radar 2013: dobre wyniki polskich banków

Polskie instytucje finansowe przekroczyły poziom wschodnioeuropejski i ruszyły w pogoń za Europą Zachodnią. Nasz kraj pozostaje jasnym punktem na bankowej mapie Europy Wschodniej – stwierdza raport Retail Banking Radar 2013, zawierający wnioski z badania europejskiej bankowości detalicznej, przeprowadzonego przez A.T. Kearney. Polskie instytucje finansowe plasują się w europejskiej czołówce pod względem efektywności kosztowej. Jednak cały sektor bankowości detalicznej w Europie stoi w obliczu kłopotów i spadającej rentowności.

Europejski sektor bankowości detalicznej stanowił dotąd filar przychodów instytucji bankowych i wykazywał dużą stabilność, w przeciwieństwie do znacznych wahań wyników bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Większość instytucji bankowych europejskich zmaga się ze spadającą rentownością. W 2012 roku, uwzględnione w badaniu A.T. Kearney europejskie instytucje finansowe detaliczne zarobiły mniej niż w poprzednich latach. Ich ogólne zyski spadły o 15 procent w porównaniu do 2011 r., a stopa zwrotu z aktywów zmalała z 0,7 proc. w 2011 do 0,6 proc. w 2012. Ten trend będzie się utrzymywać również w roku 2013.

Pięć lat od wybuchu globalnego kryzysu finansowego regionalne różnice w Europie są coraz bardziej widoczne. Maciej Gawinecki, lider praktyki Usług finansowych warszawskiego biura A.T. Kearney i jeden z autorów badania, mówi: – De facto mamy do czynienia z czterema Europami bankowości detalicznej. Pierwszą ligę tworzą Skandynawia i Szwajcaria, gdzie zysk przypadający na klienta i produktywność pracowników osiągają najwyższe wartości. Ich przeciwieństwem są kraje śródziemnomorskie, w których pomimo zmian strukturalnych i cięcia kosztów rentowność spadła do najniższego poziomu w historii. Hiszpańskie i portugalskie instytucje finansowe wręcz ponoszą stratę na obsługiwanych klientach. Trzecia grupa to Europa Zachodnia, która pozostaje w relatywnie stabilnej kondycji, zmagając się jednak ze spowolnionym wzrostem i ograniczeniem marż. Osobna ligę stanowi Europa Wschodnia i Bałkany, silnie zróżnicowana, ale poza Węgrami i Rumunią wykazująca oznaki stabilizacji.

Polskie instytucje finansowe przekroczyły wschodnioeuropejski poziom i starają się dogonić zachodnie instytucje finansowe, odnotowując ok. 20-procentowy średnioroczny wzrost zysków brutto od 2009 roku. Ten utrzymujący się wzrost zysków powoduje, iż polskie instytucje finansowe zbliżają się do poziomu sprzed kryzysu 2009 r. – mówi manager z praktyki Usług finansowych A.T. Kearney Marcin Sieczek, dodając jednak: Wprawdzie polskie instytucje finansowe poprawiły wskaźniki efektywności kosztowej, ale ciągle pozostają w tyle za zachodnioeuropejskimi pod względem przychodów generowanych na klienta.

Główne wskaźniki analizowane w Retail Banking Radar (dane za 2012 r.:

Przychód na klienta

W tym roku prawie w całej Europie nastąpił spadek przychodów na klienta – w kraju z 335 euro w 2011 do 265 euro w 2012 r. Jedynie parę rynków oparło się tej tendencji. Należą do nich rynki skandynawskie i krajów Beneluksu, gdzie poziom cen jest ogólnie wyższy, a gospodarka silniejsza. Gawinecki wierzy, iż w najlepszym przypadku stagnacja w europejskiej bankowości detalicznej potrwa jeszcze parę kolejnych lat. W jego opinii stanie się tak z uwagi m.in. na słaby wzrost gospodarczy i rosnący poziom niepewności, który obniża chęć użytkowników do podejmowania poważnych decyzji finansowych. W tym kontekście Sieczek dostrzega jednak wyraźny potencjał wzrostu dla polskich i innych wschodnioeuropejskich banków, które powinny dążyć, aby dogonić resztę kontynentu pod względem generowanych przychodów na klienta.

Przychód na pracownika

Produktywność pracowników to jeden z niewielu wskaźników, gdzie Polsce udało się przekroczyć poziom sprzed kryzysu. Przychód na pracownika wzrósł w 2012 r. do90 400 euro przekraczając poziom 54.900 euro z 2007 r. Trend ten widać w całej Europie, co wskazuje, iż poziom zatrudnienia był jedną z dźwigni redukcji kosztów. Widać to głównie w krajach szczególnie dotkniętych przez obecny kryzys ekonomiczny i finansowy. Mimo tego, poziom produktywności pracowników w kraju ciągle pozostaje w tyle za nawet najsłabszymi rynkami zachodniej Europy (mediana dla Europy: 202.000 euro; Portugalia: 120.000 euro, mediana dla Europy Wschodniej: 83.000 euro.

Wynik z tytułu odsetek (przychód-koszt odsetkowy w stosunku do wyniku z działalności operacyjnej

Pomimo spadającej marży odsetkowej netto i niskiego popytu na kredyty rola przychodów z tytułu odsetek analizowanych instytucji bankowych polskich zwiększyła się osiągając blisko 64 proc. wyniku z działalności operacyjnej w 2012 roku, w porównaniu do 61 proc. w roku 2007. Jest to stan bardziej zrównoważony niż w Europie Zachodniej (71 proc. i Europie Wschodniej (68 proc., które w jeszcze większym stopniu są zależne od wahań rynkowych stóp procentowych. Sieczek zakłada, iż przy stopach procentowych znajdujących się na najniższym historycznym poziomie instytucje finansowe w kraju będą szukały dodatkowych przychodów, zwiększając marże dla nowych artykułów dłużnych, co jednak nie pozwoli na odzyskanie utraconych przychodów odsetkowych.

Koszt-do-przychodu (efektywność kosztowa, C/I

Polska przoduje w poprawie wskaźnika koszt-do-przychodu, który przekroczył poziom uzyskiwany przed kryzysem. W Europie Zachodniej w ciągu ostatnich pięciu lat wskaźnik poziomu kosztów do przychodu oscylował w bardzo wąskim paśmie 58-59 proc., podczas gdy w polskich instytucjach finansowych stopniowo spadał do 55 proc. w 2012 roku, w porównaniu do 58 proc. w 2009, plasując Polskę wśród pięciu liderów w Europie (mediana dla Wschodniej Europy: 61 proc. Ten krajowy fenomen jest spowodowany bardziej rosnącym przychodem niż znaczną redukcją kosztów – komentuje Maciej Gawinecki. – Polskie instytucje finansowe osiągnęły bardzo wysoki poziom przychodów w 2011 i 2012 roku, korzystając z wysokich stop procentowych i dbając o dobry wynik z opłat i prowizji. Oczekiwania na rok 2013 powinny być o wiele skromniejsze. Wskaźnik kosztów do przychodu zapewne się pogorszy z uwagi na niskie stopy procentowe i spadek wyniku z opłat i prowizji z powodu na obniżone stawki interchange.

Sieczek zauważa, iż już dzisiaj wskaźnik C/I znacząco różnicuje czołowe polskie banki. Liderzy osiągają blisko 40 proc., podczas gdy niektóre instytucje finansowe ciągle przekraczają 70 proc. Potrzeba zwiększonej efektywności kosztowej jest oczywista i wymaga od polskich instytucji bankowych przeprowadzenia bardziej fundamentalnych zmian w modelach biznesowych.

Rezerwy na ryzyko w stosunku do dochodów ogółem

Po osiągnięciu maksimum w 2009 r. utrata wartości kredytów w Europie przybrała ponownie na sile w 2012 r. osiągając poziom 16 proc. całkowitego przychodu (napędzany głównie przez znaczące, nowe rezerwy dla instytucji bankowych w krajach Półwyspu Iberyjskiego i we Włoszech. W Polsce wartość odpisów na ryzyko spadła i ustabilizowała się na poziomie 13 proc., podzielając trend panujący w krajach Zachodniej Europy gdzie rezerwy osiągnęły przedkryzysowy poziom 9 proc. (mediana dla Europy Wschodniej: 16 proc..

Zysk na klienta

Wyższy poziom rezerw spowodował presję na ogólną rentowność, co zostało do pewnego stopnia wyrównane przez poprawę efektywności kosztowej. W rezultacie, chociaż zysk na klienta instytucji bankowych w kraju uległ poprawie po kryzysie, osiągając wyniki bliższe Europie Zachodniej, w 2012 roku spadł ponownie o powyżej 21 proc. osiągając 89 euro z 114 euro na klienta w 2011 (mediana Europy Wschodniej: 57 euro. Stało się to za sprawą spadku przychodów na klienta, co wskazuje na zakończenie ery darmowych produktów. Przemyślane wprowadzenie opłat dla podstawowych artykułów może pomóc stawić czoła temu wyzwaniu, co z równoległą poprawą efektywności kosztowej może pomóc polskim bankom uczynić kolejny krok do zniwelowania różnicy względem zachodniej Europy (różnica na poziomie 30-40 euro zysku brutto na klienta – skomentował Sieczek.

W całej Europie natomiast zysk na klientach spadł o powyżej 30 proc. w porównaniu do 2007 roku i o 16 proc. w porównaniu do 2011. Źródłem tego trendu stały się kraje Półwyspu Iberyjskiego, Włochy i niektóre kraje Europy południowowschodniej. W Portugalii na przykład instytucje finansowe straciły w sektorze bankowości detalicznej 69 euro na każdym obsługiwanym kliencie. Z drugiej strony szwajcarskie instytucje finansowe zarobiły 393 euro na każdym kliencie.

Rekomendacje na przyszłość

Przewidując, iż ogólne otoczenie gospodarcze ciągle będzie wywierać presję na europejski sektor bankowości detalicznej, eksperci A.T. Kearney zidentyfikowali trzy obszary, na których instytucje finansowe powinny koncentrować się w najbliższym czasie:

1. Powrót do podstawowych produktów

Trzy obszary artykułów okażą się kluczowe dla rentowności banków: rachunki i płatności, kredyty hipoteczne oraz inwestycje. W obszarze rachunków darmowe przestaje być najlepszym narzędziem przyciągania klientów. Przewaga wynika z usług o wartości dodanej, skrojonych dla określonych segmentów użytkowników i odpowiednio wycenionych. W obszarze płatności wyzwanie polega na konkurowaniu o przychody z dostawcami usług płatniczych spoza świata bankowego. Mimo czasowego zahamowania kredyty hipoteczne wrócą do normy. Inwestycje pozostają jedyną dziedziną, w której pojawia się wyraźna potrzeba innowacji i udostępnienia artykułów inwestycyjnych dotychczas nieosiągalnych dla użytkowników detalicznych, uwzględniających potrzeby ochrony przed inflacją oraz zmianą stóp procentowych.

2. Stała troska o doskonałość operacyjną

Myślenie o kosztach nie może ograniczać się jedynie do redukcji personelu bądź tradycyjnych sposobów ograniczania kosztów. Banki potrzebują więcej średnioterminowych zmian strukturalnych, takich jak przemyślenie formatu oddziałów i rozmieszczenia sieci, modeli co-location oraz zintegrowanego podejścia multichannel.

3. Uporządkowanie portfela dłużnego

Większość instytucji bankowych osiągnęła już pełną przejrzystość istniejącego i potencjalnego ryzyka w swoich portfoliach artykułów i odzwierciedliła je w wysokości rezerw. Następnym wyzwaniem będzie zarządzanie ryzykiem istniejących produktów, szybsza reakcja na sygnały ostrzegawcze i sprawniejsza windykacja należności oraz sprzedaż części portfela produktów. Będzie to wymagało większego zaangażowania i dodatkowych zasobów w kluczowych obszarach procesów zarządzania ryzykiem.

Działania te mogą okazać się niewystarczające w dłuższej perspektywie. Według Gawineckiego, rola oddziału ulegnie fundamentalnej zmianie w nadchodzących latach, od właściciela relacji z klientem i centrum dystrybucji i operacji do jedynie jednego z wielu kanałów, w którym użytkownik zdecyduje się podjąć interakcję. W dodatku, presja na spore zredukowanie kosztów wznowi zapotrzebowanie na usługi typu back office i narzędzia, które łączą w sobie wiele różnych modeli obsługi, a nawet różne instytucje finansowe detaliczne w jedną platform operacyjną.

Doroczne badanie A.T. Kearney Retail Banking Radar, monitoruje wyniki 93 instytucji bankowych detalicznych i oddziałów bankowości detalicznej w 24 europejskich krajach. W tym roku po raz pierwszy do badano włączono także 11 rynków bankowości detalicznej w Europie Wschodniej – włączając w to 8 czołowych instytucji bankowych w Polsce, dzięki czemu otrzymano jeszcze bardziej kompleksowe porównanie sytuacji europejskiego rynku bankowości detalicznej.

Źródło: A.T. Kearney
Warto sprawdzić
Pożyczki ratalne
Ocena
8.9
Ratka.pl
Ocena
8.6
pożyczkaOK
Ocena
8.3
SuperCredit
Ocena
8.1
HapiPożyczki
Ocena
7.4
Wonga
Ocena
6.2
SMS Kredyt
Ocena
6
Provident
Ocena
5.7
Ferratum Bank
Ocena
5.5
PożyczkaPLUS
Ocena
5.3
Credy
Ocena
4.9
InCredit
Ocena
4.9
Pożyczkomat
Ocena
4.6
Ekspres kasa
Ocena
3.8
Aasa
Szybka pożyczka bankowa
Pożyczka dla każdego!
Przeczytaj

viaSMS, pożyczka bez zaświadczeń przez internet na 30 dni

Pożyczkę w viaSMS można zaciągnąć na okres do 30 dni. Firma udziela pożyczek ...Więcej

Porównanie 4 pożyczek ratalnych

Porównanie 4 pożyczek ratalnych Pożyczki ratalne to bardzo dobra alternatywa dla kredytów gotówkowych. Po pożyczki ratalne sięga ...Więcej

Kredyt dla firm z gwarancjami unijnymi

Przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani kredytem inwestycyjnym lub obrotowym z gwarancją BGK w ...Więcej

Kredyt hipoteczny przez Internet

Kredyt hipoteczny przez Internet Kredyt online, czy to jest możliwe? Jeszcze do niedawna jedynie firmy pożyczkowe ...Więcej

Gdzie założyć konto oszczędnościowe?

Gdzie założyć konto oszczędnościowe? Oprocentowanie lokat ciągle jest na niskim poziomie do tego rosnąca inflacja. Zakładanie ...Więcej

Kredyt na PIT, w jakim banku?

Kredyt na PIT, w jakim banku? Kredyt na pit, jak się do tego zabrać? Każda osoba, która otrzymała od ...Więcej

Kredito24, internetowa pożyczka do 3000 zł

Pożyczkę w Kredito24 można zaciągnąć na okres do 30 dni. Kredito24 udziela pożyczek ...Więcej

Najlepszy kredyt 35000 zł.Ranking z dnia wtorek, 07 marca 2017r.

Najlepszy kredyt 35000 zł.Ranking z dnia wtorek, 07 marca 2017r. W dzisiejszym rankingu sprawdziliśmy warunki kredytu gotówkowego na kwotę 35000 PLN. Spłata ...Więcej

Opinie o szybkich pożyczkach

Euroloan - Firma oceniona na 1.6 pkt.
Wanda - Nie wiele opini na temat tej pożyczki. Brał ktoś u nich? Jak wygląda weryfikacja, peł ...
Zobacz »


Euroloan - Firma oceniona na 1.6 pkt.
Wandzia - Jakaś nowa pożyczka? Pożyczał ktoś u nich? Jak to wygląda na tle innych pożyczek? ...
Zobacz »


Profi Credit - Firma oceniona na 8.4 pkt.
Kaska - Wszystko fajnie, tylko nikt jakoś nie mówi,że u nich ciężko jest dostać pożyczkę, ...
Zobacz »


Profi Credit - Firma oceniona na 8.4 pkt.
Marek - Szybko i sprawnie polecam ...
Zobacz »T-Mobile Usługi Bankowe - Bank oceniony na 5.1 pkt.
Artek - Warunki pożyczki są w miarę dobre, jeżeli już to mam spore zastrzeżenia do konsultan ...
Zobacz »


Pożyczki chwilówki

Zobacz cały ranking »


RANKING MARZEC 2017r.
Ocena
5/10
Finansowo
Ocena
5/10
SuperCredit
Ocena
8/10
Halopożyczka
Pierwsza za darmo!

Zajmie Ci to tylko 15 min.

1500, 2500, 4000 zł
a może 10.000 zł ? » Złóż wniosek
Pożyczka w kilka minut !
POŻYCZ NAWET 25.000 ZŁ W 15 MINUT!
  • Do 1.000 pożyczka za 0 zł
  • Błyskawiczna decyzja
  • Pożyczka z opcją bez BIK!
  • WYPEŁNIJ WNIOSEK


Najwyżej ocenione kredyty


Citi Handlowy
Citi Handlowy
Ocena
4.4

Prowizja: 5.00  %, RRSO: 15.16 


Volkswagen Bank Polska
Volkswagen Bank Polska
Ocena
5.3

Prowizja: 3.00  %, RRSO: 15.61 


Getin Noble Bank
Getin Noble Bank
Ocena
3.6

Prowizja: 5.00  %, RRSO: 18.65 


Santander Consumer Bank
Santander Consumer Bank
Ocena
5.4

Prowizja: 3.99  %, RRSO: 18.92 


Szybkie pożyczki bankowe

RANKING MARZEC 2017r.
Ocena
10/10
Bank Millennium
Ocena
9/10
Alior Bank
Ocena
9/10
Alior Bank
Ocena
9/10
Alior Bank
Ocena
7/10
Ferratum Bank
Ocena
7/10
Ferratum Bank

34 minut temu Klient złożył wniosek o pożyczkę 1500 zł
w Łatwa Ratka


Informacja zniknie za sekund