Szukasz kredytu lub pożyczki?

Już nie musisz, nigdzie nie znajdziesz korzystniejszej oferty!

Wypełnij formularz

Oferty pracy podlaskie
Szybka Pożyczka
Od 2 do 12 miesięcy do 25000 zł

KREDYT LUB POŻYCZKA?

NAWET DO 150.000

Błyskawiczna decyzja, minimum formalności.

Nigdzie nie znajdziesz korzystniejszej pożyczki!

Również dla osób z ograniczoną zdolnością kredytową.

SprawdźOferty pracy podlaskie

Oferty pracy z województwa podlaskiego. Codziennie dziesiątki nowych propozycji pracy. Sprawdzaj codziennie oferty w naszym portalu, oferty pracy aktualizowane są na bieżąco, dzięki temu masz wielkie szanse na znalezienie atrakcyjnej oferty pracy.1x1.trans Najkorzystniejsza lokata 8000 zł na dziewięć miesięcy. Porównanie z dnia wtorek, 14 stycznia 2014r. 

 • radca prawny (podlaskie)
 • BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Służba Cywilna – Ogłoszenie dodane: 21 sie 2017
  Podlaski Urząd Wojewódzki w BiałymstokuDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:radca prawnyPodlaski Urząd Wojewódzkiul. Mickiewicza 315-213 BiałystokZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:opiniowanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Kierownictwo Urzędu, organy administracji zespolonej i niezespolonej oraz projektów umów i porozumień,reprezentowanie Wojewody Podlaskiego i Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przez sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz urzędami,wydawanie opinii i interpretacji prawnych na potrzeby Kierownictwa Urzędu i komórek organizacyjnych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,wskazywanie sposobu załatwienia sprawy zgodnie z przepisami prawa w określonym stanie faktycznym,informowanie Kierownictwa Urzędu oraz kierujących komórkami organizacyjnymi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku o obowiązującym stanie prawnym.Warunki pracy- praca administracyjno-biurowa,- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,- kontakt z klientem zewnętrznym,- zagrożenie korupcją,- częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na II piętrze. Budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry, kubatura pomieszczeń, ich wysokość, szerokość drzwi, oświetlenie a także ergonomia stanowiska pracy.Stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2.800 złInformacje o kolejnych etapach naboru będą dostępne na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bialystok.uw.gov.pl w zakładce Ogłoszenia/ Praca w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim/ Dodatkowe informacje dla kandydatów II i III etap.Zachęcamy do skorzystania z wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85-74-39-596.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: wyższe prawniczedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:wpis na listę radców prawnych (uprawnienia radcy prawnego),znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.),znajomość przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z poźn. zm.),znajomość przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 259 z późn. zm.),znajomość przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 z późn. zm.),znajomość przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.),znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1345 z późn. zm.),znajomość przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525 z późn. zm.),umiejętność obsługi komputera,posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, kreatywność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie rezultatów, umiejętność argumentowania, rzetelność i terminowość, samodzielność i inicjatywa, umiejętności analityczne, wykorzystywanie wiedzy merytorycznej i doskonalenie zawodowe, współpraca z innymi,Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniakopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień radcy prawnego (wpis na listę radców prawnych),Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówDokumenty należy złożyć do: 2017-09-01Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu…

 • starszy inspektor wojewódzki (podlaskie)
 • BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Służba Cywilna – Ogłoszenie dodane: 21 sie 2017
  Podlaski Urząd Wojewódzki w BiałymstokuDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektor wojewódzkiPodlaski Urząd Wojewódzkiul. Mickiewicza 315-213 BiałystokZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:analiza formalno-prawna wniosków i zgłoszeń o wszczęcie postępowań w zakresie dróg krajowych, wojewódzkich i lotnisk cywilnych wraz z obiektami, urządzeniami towarzyszącymi i lotnisk użytku publicznego,prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie dróg krajowych, wojewódzkich i lotnisk cywilnych wraz z obiektami, urządzeniami towarzyszącymi i lotnisk użytku publicznego,prowadzenie postępowań administracyjnych celem spełnienia wymagań ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie dróg krajowych, wojewódzkich i lotnisk cywilnych wraz z obiektami, urządzeniami towarzyszącymi i lotnisk użytku publicznego,prowadzenie postępowań egzekucyjnych w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę i zezwoleniu na realizację inwestycji należących do wojewody.Warunki pracy- praca administracyjno-biurowa,- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,- kontakt z klientem zewnętrznym,- zagrożenie korupcją. Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na III piętrze. Budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry, kubatura pomieszczeń, ich wysokość, szerokość drzwi, oświetlenie a także ergonomia stanowiska pracy. Stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2.300 złInformacje o kolejnych etapach naboru będą dostępne na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bialystok.uw.gov.pl w zakładce Ogłoszenia/ Praca w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim/ Dodatkowe informacje dla kandydatów II i III etap.Zachęcamy do skorzystania z wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85-74-39-596.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: wyższe budowlanedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1345 z późn. zm.),znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 j.t.),znajomość przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 j.t.),znajomość przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.),znajomość przepisów ustawy dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 j.t.),umiejętność obsługi komputera,posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, kreatywność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie rezultatów, umiejętność argumentowania, rzetelność i terminowość, samodzielność i inicjatywa, umiejętności analityczne, wykorzystywanie wiedzy merytorycznej i doskonalenie zawodowe, współpraca z innymi,Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweuprawnienia budowlane w zakresie dróg, mostów, lotnisk lub konstrukcyjne budowlane bez ograniczeń.Dokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracykopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadanych uprawnień,Dokumenty należy złożyć do: 2017-09-01Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu…

  


 • Suwałki – kierownik apteki (podlaskie)
 • Praca.farmacja.pl – Ogłoszenie dodane: 21 sie 2017
  Zatrudnimy kierownika do apteki niesieciowej. Apteka czynna 6 dni w tygodniu.
  Atrakcyjne wynagrodzenie i przyjazna atmosfera pracy.
  Prosimy składać CV przez formularz portalu….

 • Przedstawiciel ds. Odszkodowań i likwidacji szkód (podlaskie)
 • Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. – Ogłoszenie dodane: 21 sie 2017
   
  Przedstawiciel ds. Odszkodowań i likwidacji szkód:
   
  Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna, lider w branży odszkodowań powypadkowych w Polsce i Europie Środkowej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia)
  Największa kancelaria prawno – odszkodowawcza notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  W związku z rozwojem Firmy, która działa już 11 lat na rynku poszukujemy osób zainteresowanych własnym rozwojem i samodzielną pracą.
   
  Zakres działalności
  Przedstawiciel:
  Poszukiwanie osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych
  Spisanie potrzebnej dokumentacji z klientem
  Pomoc klientowi w skompletowaniu dokumentacji medycznej, dokumentacji z policji i sądów
  Możliwość budowania własnej struktury sprzedaży
  Budowanie dobrych relacji z klientami
  Dbanie o dobry wizerunek Firmy
  pracę mozna traktowac rowniez jako dodatkową 
   
  Wymagania
  Dyspozycyjność
  Wiek 30 do 60 lat (mile widziany)
  wykształcenie minimum średnie
   
  Doświadczenie zawodowe mile widziane.
  Preferowane osoby otwarte, mające dobry kontakt z ludzmi, umiejacy pracowac w grupie jak i samodzielnie, znające branże ubezpieczeniową jak i odszkodowawczą, agenci ubezpieczeniowi, menadżerowie MLM, dobrzy sprzedawcy, przedstawiciele handlowi oraz ambitne i skuteczne osoby zainteresowane zdobyciem nowego intratnego (dobrze płatnego) zawodu.
   
  Oferujemy
  Wysokie wynagrodzenie prowizyjne lub Pensja uzależniona od wyników pracy
  Elastyczne godziny pracy
  Czas pracy dostosowany do możliwości pracownika
  Rozwój kariery w międzynarodowej firmie w Polsce oraz za granicą
  Naukę nowego zawodu -doradcy ds. Odszkodowań
  Rozwój w intratnym w Europie Zachodniej zawodzie
  Szkolenia wspomagające rozwój zawodowy
  Program wsparcia skutecznych przedstawicieli
  Program samochodów służbowych
  System premiowy adekwatny do wyników pracy
  Wsparcie Menadżerów oraz działu szkoleń

  


 • Koordynator projektów e-commerce z znajomością UX (praca z domu) (podlaskie)
 • Convertis sp. z o.o. – Ogłoszenie dodane: 21 sie 2017
  Jeśli uwielbiasz pracę zadaniową, nastawioną na realizację konkretnych celów oraz sprawia Ci przyjemność ogarnianie wielu rzeczy na raz, to być może jesteś osobą, której szukamy.
  Szukamy bowiem, osoby osoby rzetelnej i solidnej, która zajmie się koordynacją prac naszych klientów, a także poprawianiem UX sklepów internetowych.
  Nasza firma, Convertis sp. z o.o., specjalizuje się w tworzeniu i obsługiwaniu sklepów internetowych. Postrzegamy swoją rolę bardziej jako doradcy klienta niż sprzedawcy. Liczy się dla nas budowanie relacji, niż jeden strzał.
  Nasza firma jest na rynku ponad 2 lata i ciągle się rozwijamy. Wygrywamy jakością oraz elastycznością w zakresie potrzeb klientów. Mamy stały 8-osobowy zespół sprawdzonych fachowców oraz wysokie standardy pracy.
   
  Zakres obowiązków:
  Praca z klientem przy projekcie wdrożenia sklepu internetowego – współtworzenie i priorytetyzowanie wymagań względem systemu oraz harmonogramowanie i raportowanie postępu prac
  Organizacja pracy zespołu projektowego – definiowanie zadań dla zespołu deweloperów (backend, frontend), grafika, oraz testerów, kontrola jakości pracy członków zespołu
  Konfiguracja systemów e-commerce zgodnie z wypracowanymi celami biznesowymi
  Współpraca z zewnętrznymi partnerami specjalizującymi się w e-marketingu
  Projektowanie interfejsu graficznego sklepów internetowych
  Aktywny udział w wewnętrznych spotkaniach roboczych z działami UX, graficznym.
  Projektowanie interfejsu graficznego istniejących oraz nowych aplikacji webowych
  Przygotowywanie mock-up’ów nowych rozwiązań
  Usprawnianie UX istniejących sklepów internetowych
  Śledzenie światowych trendów UI / UX
   
  Wymagania:
  Lubisz rozmawiać z ludźmi, to najważniejsze!
  Doskonała organizacja pracy i otoczenia wokół siebie
  Doświadczenie w e-commerce (w agencjach/ sklepach internetowych)
  Bardzo dobra znajomość trendów projektowania sklepów internetowych
  Szeroka wiedza z zakresu User Experience
  Znajomość najlepszych praktyk projektowania graficznego (m.in. spójność),
  Przywiązanie do detali,
  Umiejętność analitycznego myślenia,
  Swoboda pracy w zespole,
  Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym efektywną komunikację pisaną i mówioną
  Terminowość i sumienność
  Znajomość trendów w e-commerce
  Umiejętność analitycznego myślenia oraz odpowiedzialności za zrealizowaną pracę
  Chęć do nauki, bo będzie cały pakiet szkoleń
  Uczciwość wobec klienta
  Zaangażowanie i samodzielność (bo pracujesz z domu)
  Umiejętność pracy z domu (potrzebujesz przestrzeni w domu do pracy)
   
  Mile widziane:
  Znajomość narzędzi do analizy user experince (np. Hotjar)
  Doświadczenie w projektach agilowych
  Przed podjęciem decyzji znajdzie wagon argumentów ” za” lub „przeciw” i będzie potrafiła o nich Merytorycznie rozmawiać,
   
  Oferujemy:
  Pełny etat od poniedziałku do piątku, 8h/dzień do wybrania w godzinach między 8-18
  Wynagrodzenie 3500 – 5000 brutto
  Umowa o pracę, 3 miesięczny okres próbny a potem umowa na czas nieokreślony
  Praca zdalna z domu. Potrzebujesz przestrzeni w domu do pracy.
  Zapewniamy narzędzia do pracy
  Brak potrzeby dojazdów i straty czasu
  Dużą samodzielność i niezależność
  Ciągłą naukę i rozwój poprzez odpowiednio dobrany system szkoleń
  Dwa wyjazdy integracyjne w roku, by poznać bliżej zespół. Najbliższy w wrześniu.
  Przyjazne środowisko pracy, razem tworzymy firmę, jestem otwarty na pomysły
  Mały 8-osobowy zespół, zżyty z sobą
   
  Jeśli chcesz zdobyć tą pracę, pokaż, że Ci naprawdę zależy. Jeśli zamierzasz wysłać nam takie samo CV i list motywacyjny, jak innym firmom – daj sobie spokój. Zgłoszenia, w które kandydat nie włoży serca, od razu trafią do kosza.
  Tak więc, jeśli ta oferta pracy Cię interesuje, to prześlij dokumenty aplikacyjne za pośrednictwem portalu.
   …

 • Operator Koparki (podlaskie)
 • Budimex S.A. – Ogłoszenie dodane: 21 sie 2017
  Miejsce pracy: kontrakty realizowane na terenie całej Polski (obecnie Suwałki i Olsztyn)
  Do Twoich zadań należeć będzie:
  obsługa koparki.
  Od kandydatów oczekujemy:
  uprawnień kl. I (poprz. kl I,II) do obsługi koparki,
  wskazane doświadczenie przy pracach wykończeniowych przy użyciu systemów niwelacji GPS,
  mile widziane dodatkowe uprawnienia na inny typ maszyn (spycharka, ładowarka, równiarka),
  znajomości branży budowlanej,
  sumienności, obowiązkowości, odpowiedzialności,
  dyspozycyjności – praca w delegacji.
  Kandydatom spełniającym nasze oczekiwania oferujemy:
  umowę o pracę i możliwość zdobycia doświadczenia w naszej organizacji,
  bogaty pakiet socjalny,
  pracę w przyjaznym i zaangażowanym zespole.
   …

  


 • Programista .NET (mazowieckie)
 • VLOG – Ogłoszenie dodane: 21 sie 2017
  Naszym klientem jest lider branży healthcare będący częścią międzynarodowej organizacji. Firma działa w 190 państwach zatrudniając ponad 80 tysięcy pracowników. Firma obecna jest od 2007 roku na rynku polskim i posiada  200 placówek w całym kraju. 
  Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
  Projektowanie i implementację rozwiązań informatycznych
  Pracę w oparciu o zwinną metodykę wytwarzania oprogramowania
  Dbanie o jakość kodu źródłowego
  Współpracę z pozostałymi członkami zespołu
  Wymagania:
  Wykształcenie wyższe (preferowane informatyczne) lub osoba w trakcie studiów
  Znajomość wzorców projektowych, zasad programowania obiektowego
  Umiejętność dobrej organizacji pracy, samodzielność
  Bardzo dobra znajomość: Środowiska .NET  4 i nowsze, C#, ASP.NET MVC, WCF, JavaScript, Narzędzi ORM (EntityFramework), Visual Studio, narzędzi kontroli wersji (GIT), SQL (MS SQL)
  Mile widziane:
  Doświadczenie na stanowisku programisty – preferowane min. 2 lata
  Umiejętność pisania testów jednostkowych (również z wykorzystaniem podejścia TDD)
  Znajomość Domain Driven Design
  Znajomość frameworków JavaScriptowych (AngularJS, extJS, itp.)
  Znajomość narzędzi Atlassian (Jira, Confluence, Bitbucket)
  Oferujemy:
  Pracę w stabilnej firmie, będącej liderem w swojej branży
  Możliwość tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem najnowszych narzędzi i technologii, tj.: ASP.NET, MVC, WCF, MS SQL, szyna danych
  Udział w rozwoju aplikacji portalowych oraz mobilnych
  Możliwość wyboru formy współpracy
  Świadczenia pozapłacowe (pakiet medyczny, karta MultiSport i wiele innych)
  Możliwość udziału w dedykowanych szkoleniach
  Elastyczny czas pracy

 • Operator Ładowarki (podlaskie)
 • Budimex S.A. – Ogłoszenie dodane: 21 sie 2017
  Do Twoich zadań należeć będzie:
  obsługa ładowarki – praca przy załadunku, przewożeniu i hałdowaniu kruszyw.
  Od kandydatów oczekujemy:
  uprawnień operatora ładowarki min. kl. II,
  mile widziane dodatkowe uprawnienia na inny typ maszyn (spycharka, koparka, równiarka),
  znajomości branży budowlanej,
  sumienności, obowiązkowości, odpowiedzialności,
  dyspozycyjności – praca w delegacji.
  Kandydatom spełniającym nasze oczekiwania oferujemy:
  umowę o pracę i możliwość zdobycia doświadczenia w naszej organizacji,
  bogaty pakiet socjalny, w tym możliwość rekompensaty za dojazdy,
  pracę w przyjaznym i zaangażowanym zespole.
   …

 • Konsultant z językiem francuskim (podlaskie)
 • Sopra Steria Polska Sp. z o.o. – Ogłoszenie dodane: 21 sie 2017
  Miejsce pracy – Katowice
  Co oferujemy
  pakiet relokacyjny,
  umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
  wysokie wynagrodzenie,
  przyjazną atmosferę w pracy,
  szkolenie wstępne dostosowane do poziomu umiejętności nowego pracownika,
  prywatną opiekę medyczną,
  bezpłatne lekcje języków obcych w małych grupach.
   
  Czym się zajmujemy
  rozwiązywanie problemów z urządzeniami biurowymi (drukarki, telefony, komputery)
   
  Czego wymagamy
  znajomość języka francuskiego już od poziomu B1
  znajomość języka angielskiego A2/B1
  umiejętność szybkiego uczenia się,
  chęć rozwoju – u nas nie będziesz się nudzić

 • Doradca Klienta ds. Małych Przedsiębiorstw (podlaskie)
 • Raiffeisen Bank Polska – Ogłoszenie dodane: 21 sie 2017
  Twoja Praca
  sprzedaż produktów bankowych – praca w oparciu o cele sprzedażowe,
  bieżąca obsługa Klientów w Oddziale zgodnie ze standardami Banku,
  aktywne pozyskiwanie Klientów detalicznych oraz Małych Przedsiębiorstw i dbałość o utrzymywanie długofalowych relacji z nimi,
  doradztwo finansowe i budowanie długofalowych relacji z Klientami,
  realizacja działań x-sell i up-sell,
  budowanie, utrzymywanie i rozwijanie wysokiego poziomu satysfakcji Klientów,
  obsługa gotówkowa,
  kształtowanie pozytywnego wizerunku Banku.
  Twój Kapitał
  wykształcenie minimum średnie,
  doświadczenie w sprzedaży (mile widziane w doradztwie dla Klientów segmentu Małych Przedsiębiorstw),
  wiedza z zakresu produktów bankowych oraz rynku finansowego,
  nastawienie na osiąganie założonych celów,
  umiejętność budowania, poszerzania i utrzymywania relacji biznesowych,
  zdolność i chęć szybkiego uczenia się,
  wysoka kultura osobista, komunikatywność i umiejętność współpracy,
  odpowiedzialność, samodzielność i konsekwencja w działaniu,
  bardzo dobra organizacja czasu pracy,
  szybka adaptacja do zmian,
  inicjatywa, entuzjazm i zaangażowanie,
  znajomość lokalnego rynku Małych Przedsiębiorstw będzie dodatkowym atutem.
  Twój Zysk
  zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  wynagrodzenie zasadnicze oraz premie miesięczne adekwatne do osiąganych wyników,
  unikalne, przyjazne środowisko pracy i kultura organizacyjna,
  specjalistyczne szkolenia – w 2016 roku na każdego naszego pracownika przypadało 5 dni szkoleniowych,
  prywatna opieka medyczna – korzysta z niej 100% pracowników,
  atrakcyjny pakiet rekreacyjno-sportowy – korzysta z niego 70 % pracowników,
  praca w stałych godzinach – wolne weekendy,
  współpraca z profesjonalistami w myśl zasady „work hard, have fun”.

 • Kierownik Zespołu Doradców (podlaskie)
 • Bocian Pożyczki – Ogłoszenie dodane: 21 sie 2017
  Do Twoich zadań będzie należało:
  Zarządzanie pracą podległego zespołu
  Pozyskiwanie i wdrażanie do pracy Doradców Klienta
  Realizacja planów operacyjnych
  Bezpośredni kontakt z Klientem – praca w terenie
  Oczekujemy:
  Prawa jazdy kat. B
  Doświadczenia w budowaniu i zarządzaniu zespołem
  Doświadczenia w bezpośredniej obsłudze i pracy z klientem
  Doświadczenia w branży finansowej (doświadczenie w branży szybkich pożyczek gotówkowych będzie dodatkowym atutem)
  Oferujemy:
  Umowę o pracę
  Zadaniowy czas pracy
  Wynagrodzenie podstawowe + premię za realizację planów operacyjnych
  Samochód służbowy
  Urządzenie mobilne
  Pracę w firmie z 16 – letnim doświadczeniem poszerzającej udziały w rynku
  Uczestnictwo w projektach rozwojowych i szkoleniowych realizowanych przez firmę

 • Technolog Montażu Wiązek (podlaskie)
 • Adecco Poland Sp. z o.o. – Ogłoszenie dodane: 21 sie 2017
  Zadania:
  Projektowanie nowych procesów produkcyjnych,
  Opracowywanie rozwiązań zwiększających wydajność i efektywność produkcji,
  Tworzenie dokumentacji technologicznej,
  Monitoring i kontrola wskaźników i parametrów.
  Nasze wymagania:
  Doświadczenie w pracy na stanowisku Technologa- min. 5 lat,
  Wykształcenie wyższe techniczne,
  Znajomość technologii oraz procesów montażu wiązek elektrycznych,
  Praktyczna znajomość projektowania procesów wytwórczych,
  Znajomość języka angielskiego- mile widziana,
  Umiejętność analitycznego myślenia,
  Umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
  Dobra znajomość pakietu Microsoft Office (Word/ Excel/),
  Samodzielność w działaniu.
   Oferujemy:
  Umowa o pracę,
  Atrakcyjne wynagrodzenie oraz bogaty pakiet socjalny,
  Praca w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  Możliwość podnoszenia kwalifikacji.
  Oferta dotyczy pracy stałej.Numer referencyjny: TMW/08/2017/PLO…

 • Młodszy Specjalista ds. Rekrutacji (podlaskie)
 • Adecco Poland Sp. z o.o. – Ogłoszenie dodane: 21 sie 2017
  Ta oferta jest dla Ciebie jeśli:- chcesz zdobyć doświadczenie w rekrutacji / hr,- jesteś otwarty w stosunku do ludzi,- nie boisz się rozmawiać z Kandydatami telefonicznie,- lubisz wyzwania i jesteś kreatywny/a.
   Oferujemy:- Elastyczne zatrudnienie,- Atrakcyjne wynagrodzenie,- Szereg benefitów.Numer referencyjny: MSR/08/2017/PLO…

 • Magazynier (podlaskie)
 • Adecco Poland Sp. z o.o. – Ogłoszenie dodane: 21 sie 2017
  Zadania:- załadunek i rozładunek towarów;- sprawdzanie i realizacja zleceń;- prowadzenie dokumentacji magazynowej;- minimalizowanie strat i zgłaszanie nieprawidłowości;Wymagania:- książeczka do celów sanitarno- epidemiologicznych;- chęć do pracy, rzetelność, dokładność;- dyspozycyjność do pracy 3 zmianowej;- umiejętność pracy w zespole;Oferujemy:- umowę o pracę tymczasową;- pracę na pełen etat;- atrakcyjne wynagrodzenie + premia uznaniowa i absencyjna;- pracę na dłuższy czas,Numer referencyjny: MS/08/2017/PLO…

 • Bankier Klienta – specjalność Mikroprzedsiębiorstwa (podlaskie)
 • Alior Bank S.A. – Ogłoszenie dodane: 21 sie 2017
  Jeżeli jesteś osobą, która:
  posiada minimum roczne doświadczenie we współpracy z Klientami Biznesowymi (do 5 mln PLN obrotu rocznego) w banku
  dobrze zna zagadnienia związane z funkcjonowaniem mikroprzedsiębiorstw, w tym rozliczających się w formie KPIR oraz pełnej księgowości
  posiada doświadczenie w sprzedaży w bankowości poparte sukcesami sprzedażowymi
  potrafi aktywnie pozyskiwać Klientów Biznesowych
  umie nawiązywać i budować długofalowe relacje z Klientami Biznesowymi
  dobrze zna produkty bankowe dedykowane Klientom Biznesowym (ze szczególnym uwzględnieniem produktów kredytowych)
  jest nastawiona na realizację celów
  posiada wykształcenie wyższe (wykształcenie ekonomiczne jako dodatkowy atut)
  Mamy dla Ciebie pracę, która polega na:
  sprzedaży produktów i usług bankowych dedykowanych Klientom Biznesowym (do 5 mln PLN obrotu rocznego)
  aktywnym pozyskiwaniu Klientów Biznesowych (do 5 mln PLN obrotu rocznego)
  budowaniu i utrzymywaniu długofalowych relacji z Klientami Biznesowymi
  kompleksowej obsłudze Klientów Biznesowych zgodnie z najwyższymi standardami jakości

 • Menedżer ds. Kluczowych Klientów (podlaskie)
 • Alior Bank S.A. – Ogłoszenie dodane: 21 sie 2017
  Jeżeli jesteś osobą, która:
  posiada minimum 3 lata doświadczenia we współpracy z Klientami zamożnymi w banku
  posiada kilkuletnie doświadczenie w sprzedaży w bankowości poparte sukcesami sprzedażowymi
  potrafi aktywnie pozyskiwać Klientów Zamożnych
  umie nawiązywać i budować długofalowe relacje z Klientami Zamożnymi
  jest ekspertem w temacie produktów bankowych dedykowanych Klientom Zamożnym
  doskonale zna zagadnienia związane z rynkiem finansowym i budową portfeli inwestycyjnych
  jest nastawiona na realizację celów
  ma doświadczenie w sprzedaży kredytów hipotecznych (jako dodatkowy atut)
  posiada wykształcenie wyższe (wykształcenie ekonomiczne jako dodatkowy atut)
  Mamy dla Ciebie ofertę pracy, która polega na:
  sprzedaży produktów i usług bankowych w oddziale banku dedykowanym Klientom Kluczowym
  aktywnym pozyskiwaniu Klientów Zamożnych
  budowaniu i utrzymywaniu długofalowych relacji z Klientami Zamożnymi
  kompleksowej obsłudze Klientów Zamożnych zgodnie z najwyższymi standardami jakości

 • Administrator Microsoft (podlaskie)
 • it WORKS – Ogłoszenie dodane: 21 sie 2017
  W it WORKS łączymy najlepsze praktyki rynkowe i wieloletnie doświadczenie, świadcząc usługi dla biznesu i działów IT. Działamy na rynku usług od 2001 roku na stałe współpracując z ponad 250 klientami i wspierając w codziennej pracy ponad 40 000 użytkowników w 31 krajach. Od 2017 roku działamy w ramach Grupy Technologicznej Euvic.
   
  Zakres zadań:
  – Administrowanie infrastrukturą serwerową – Microsoft
  – Udział we wdrażaniu nowych systemów i aplikacji
  – Uczestnictwo w pracach zespołu przy zarządzaniu problemami
  – Wsparcie użytkowników
   
   
   
   …

 • Administrator Sieci (podlaskie)
 • it WORKS – Ogłoszenie dodane: 21 sie 2017
  W it WORKS łączymy najlepsze praktyki rynkowe i wieloletnie doświadczenie, świadcząc usługi dla biznesu i działów IT. Działamy na rynku usług od 2001 roku na stałe współpracując z ponad 250 klientami i wspierając w codziennej pracy ponad 40 000 użytkowników w 31 krajach. Od 2017 roku działamy w ramach Grupy Technologicznej Euvic.
   
  Zakres zadań:
  – Administrowanie infrastrukturą sieciową
  – Udział we wdrażaniu nowych systemów
  – Uczestnictwo w pracach zespołu przy zarządzaniu problemami
  – Wsparcie użytkowników
   …


Warto sprawdzić
Pożyczki ratalne
Ocena
9.4
MoneyMan
Ocena
9.3
Extra portfel
Ocena
9.1
eKassa
Ocena
8.8
pożyczkaOK
Ocena
8.1
Ratka.pl
Ocena
7.9
SUPER RATA
Ocena
7.5
HapiPożyczki
Ocena
7.2
SMS Kredyt
Ocena
6.8
Ratkomat.pl
Ocena
6.5
SuperCredit
Ocena
6.4
Wonga
Ocena
6.3
Ferratum Bank
Ocena
6.2
Provident
Ocena
5.7
PożyczkaPLUS
Weź pożyczkę!
Pożyczka dla każdego!
Przeczytaj

Chwilówkomat, pożyczki na 30 dni

Pożyczkę w firmie można zaciągnąć na okres do 30 dni. Chwilówkomat udziela ...Więcej

Pożycz nawet 5000 zł na okres do 720 dni w Ratka.pl

Pożyczkę w Ratka.pl można zaciągnąć na okres do 720 dni. Ratka.pl udziela pożyczek ...Więcej

Pożyczki pozabankowe przez Internet

Dawniej pożyczka w firmie pozabankowej kojarzyła się tylko z chwilówka na niskie kwoty, ...Więcej

Pożycz nawet 1500 zł na okres do 30 dni w Ekspres pożyczka

Pożyczkę w Ekspres pożyczka można zaciągnąć na okres do 30 dni. Firma udziela ...Więcej

Vivus, pożyczki do 4000 zł

Pożyczkę w Vivus można zaciągnąć na okres do 30 dni. Vivus udziela pożyczek ...Więcej

Pożyczka dla firmy. Na jakich warunkach, jak szybko, w jakim banku?

Pożyczka dla firmy. Na jakich warunkach, jak szybko, w jakim banku? Każda firma czy to mała czy duża od samego początku musi liczyć ...Więcej

Ekspres kasa, pożyczka na dowód bez zaśwaidczeń na 60 dni

Pożyczkę w firmie można zaciągnąć na okres do 60 dni. Firma udziela ...Więcej

DailyCredit, szybka pożyczka na 360 dni

Pożyczkę w DailyCredit można zaciągnąć na okres do 360 dni. DailyCredit udziela pożyczek ...Więcej

Opinie o szybkich pożyczkach

eKassa - Firma oceniona na 9.1 pkt.
Pawel - Powiedziano mi na co miałbym zwrócić uwagę przy wybieraniu pożyczki - porównać kosz ...
Zobacz »


Filarum - Firma oceniona na 5.2 pkt.
Speedy - Super chwilówka.Pierwszy raz zawnioskowałem o 500złotych lecz dostałem 300,ale taka kw ...
Zobacz »


Ratkomat.pl - Firma oceniona na 6.8 pkt.
Darek - Uważam że to jedna z lepszych firm pozyczkowych chociaż nie ma darmowej pierwszej poży ...
Zobacz »


Filarum - Firma oceniona na 5.2 pkt.
Darusiek - Polecam , szybko i sprawnie, pozyczka wpłynęła na konto dosłownie po kilkunastu minuta ...
Zobacz »ING Bank Śląski - Bank oceniony na 3 pkt.
Panio - Z mojej strony wielki plus dla ING szybka decyzja, podejście konsultantów bardzo grzeczn ...
Zobacz »


T-Mobile Usługi Bankowe - Bank oceniony na 5.3 pkt.
Artek - Warunki pożyczki są w miarę dobre, jeżeli już to mam spore zastrzeżenia do konsultan ...
Zobacz »


Pożyczki chwilówki

Zobacz cały ranking »


RANKING SIERPIEŃ 2017r.
Ocena
5/10
Finansowo
Ocena
5/10
SuperCredit
Ocena
8/10
Halopożyczka
Pierwsza za darmo!

Zajmie Ci to tylko 15 min.

1500, 2500, 4000 zł
a może 10.000 zł ? » Złóż wniosek
Pożyczka w kilka minut !
POŻYCZ NAWET 25.000 ZŁ W 15 MINUT!
 • Do 1.000 pożyczka za 0 zł
 • Błyskawiczna decyzja
 • Pożyczka z opcją bez BIK!
 • WYPEŁNIJ WNIOSEK


Najwyżej ocenione kredyty


Citi Handlowy
Citi Handlowy
Ocena
4.8

Prowizja: 5.00  %, RRSO: 15.16 


Volkswagen Bank Polska
Volkswagen Bank Polska
Ocena
5.5

Prowizja: 3.00  %, RRSO: 15.61 


Getin Noble Bank
Getin Noble Bank
Ocena
3.8

Prowizja: 5.00  %, RRSO: 18.65 


Santander Consumer Bank
Santander Consumer Bank
Ocena
5.6

Prowizja: 3.99  %, RRSO: 18.92 


Szybkie pożyczki bankowe

RANKING SIERPIEŃ 2017r.
Ocena
10/10
Bank Millennium
Ocena
9/10
Alior Bank
Ocena
9/10
Alior Bank
Ocena
9/10
Alior Bank
Ocena
10/10
Bank Millennium
Ocena
7/10
Ferratum Bank
Ocena
7/10
Ferratum Bank

37 minut temu Klient złożył wniosek o pożyczkę 100 zł
w Ferratum Bank


Informacja zniknie za sekund