Szukasz kredytu lub pożyczki?

Już nie musisz, nigdzie nie znajdziesz korzystniejszej oferty!

Wypełnij formularz

Kredyt lub pożyczka?

Nawet do 150.000zł, błyskawiczna decyzja. Również dla osób z ograniczoną zdolnością kredytową

Sprawdź

Oferty pracy podlaskie

Oferty pracy z województwa podlaskiego. Codziennie dziesiątki nowych propozycji pracy. Sprawdzaj codziennie oferty w naszym portalu, oferty pracy aktualizowane są na bieżąco, dzięki temu masz wielkie szanse na znalezienie atrakcyjnej oferty pracy.wybierz Oferty pracy podlaskie 

 • specjalista (podlaskie)
 • BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Służba Cywilna – Ogłoszenie dodane: 20 sty 2017
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w BiałymstokuPodlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstokuul. Ciołkowskiego 2/3 15-264 BiałystokZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:wykonywanie analiz fizykochemicznych zgodnie z ustalonym zakresem upoważnienia i harmonogramem ustalającym podział wykonywanych badań,prowadzenie i dokumentowanie wewnętrznej kontroli jakości badań, prowadzenie i dokumentowanie kalibracji i sprawdzania stosowanego wyposażenia pomiarowego,właściwe oznakowywanie stosowanych odczynników, wzorców, materiałów odniesienia, sporządzonych roztworów i odpowiednie ich przechowywanie,obsługa stosowanego wyposażenie pomiarowego zgodnie z fabrycznymi instrukcjami obsługi i instrukcjami roboczymi.Warunki pracy1. Praca w szczególnych warunkach środowiskowych – laboratorium.2. Nietypowe godziny pracy.3. Zagrożenie korupcją.4. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.5. Budynek laboratorium dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. – stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnejOferty niekompletne bądź wpływające po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę. Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Oświadczenia dodatkowo powinny zawierać datę. Informacje dla osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej urzędu www.wios.bialystok.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (085) 742 80 75. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Zachęcamy do zapoznania się z Procedurą naboru do służby cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz do skorzystania z wzorów oświadczeń dla kandydata zamieszczonych na stronie internetowej urzędu www.wios.bialystok.pl w zakładce Nabór do służby cywilnej. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w postępowaniu. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2000 zł. Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: średnie chemiczne bądź ochrona środowiskadoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymogi niezbędne:Znajomość podstaw teoretycznych następujących metod badawczych: miareczkowa, wagowa, elektrochemiczne, UV/VIS, Umiejętności: obsługa komputera w tym arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu.Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych bądź przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi niezbędnego w zakresie wykształceniaOświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwoW przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnejOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi dodatkowego w zakresie wykształceniaDokumenty należy złożyć do: 2017-01-20Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu…

 • specjalista (podlaskie)
 • BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Służba Cywilna – Ogłoszenie dodane: 20 sty 2017
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w BiałymstokuPodlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstokuul. Ciołkowskiego 2/3 15-264 BiałystokZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:wykonywanie analiz instrumentalnych zgodnie z ustalonym zakresem upoważnienia i harmonogramem ustalającym podział wykonywanych badań,prowadzenie i dokumentowanie wewnętrznej kontroli jakości badań, prowadzenie i dokumentowanie kalibracji i sprawdzania stosowanego wyposażenia pomiarowego, właściwe oznakowywanie stosowanych odczynników, wzorców, materiałów odniesienia, sporządzonych roztworów i odpowiednie ich przechowywanie, obsługa stosowanego wyposażenie pomiarowego zgodnie z fabrycznymi instrukcjami obsługi i instrukcjami roboczymi, Warunki pracy1. Praca w szczególnych warunkach środowiskowych – laboratorium.2. Nietypowe godziny pracy.3. Zagrożenie korupcją.4. Praca przy monitorze ekranowym powyżej dobowego wymiaru czasu pracy.5. Stanowisko pracy usytuowane na piętrze. Obecność windy. Brak udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchową.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. – stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnejOferty niekompletne bądź wpływające po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę. Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Oświadczenia dodatkowo powinny zawierać datę. Informacje dla osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej urzędu www.wios.bialystok.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (085) 742 80 75. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Zachęcamy do zapoznania się z Procedurą naboru do służby cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz do skorzystania z wzorów oświadczeń dla kandydata zamieszczonych na stronie internetowej urzędu www.wios.bialystok.pl w zakładce Nabór do służby cywilnej. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w postępowaniu. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2000 zł. Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: średnie chemiczne bądź ochrona środowiskadoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymogi niezbędne:Znajomość podstaw teoretycznych następujących metod badawczych: miareczkowa, wagowa, elektrochemiczne, UV/VIS, chromatografia cieczowa i gazowa, emisyjna i absorpcyjna spektrometria atomowa Obsługa komputera w tym arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstuPosiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych bądź przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi niezbędnego w zakresie wykształceniaOświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwoW przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnejOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi dodatkowego w zakresie wykształceniaDokumenty należy złożyć do: 2017-01-20Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu…

  


 • Doradca Klienta (podlaskie)
 • MediaExpert. – Ogłoszenie dodane: 19 sty 2017
  Media Expert to największa sieć elektromarketów RTV, AGD, IT i multimediów w kraju – poprzez 400 elektromarketów jesteśmy obecni w powyżej 320 polskich miastach na terenie całego kraju. Sieć zatrudnia powyżej 7 tys. pracowników. W związku z dynamicznym rozwojem instytucji poszukujemy pracowników na stanowisko:
  Doradca Klienta
   
  Miejsce pracy: Łomża
   
  Co możesz zyskać pracując u nas:
  umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu
  bardzo dobre wynagrodzenie połączone z atrakcyjnym systemem premiowym łącznie nawet do 800 zł brutto (średnie wynagrodzenie 4300 zł brutto)
  ubezpieczenie dla Ciebie i Twoich bliskich
  możliwość skorzystania z dofinansowania karty MultiSport
  specjalne premie świąteczne oraz liczne konkursy sprzedażowe
  pomoc i opiekę naszej fundacji ,,Włącz się” dla Ciebie i Twoich bliskich
   
  Pracując u nas będziesz odpowiedzialny/a za:
  fachowe doradztwo Klientom w wyborze odpowiedniego sprzętu
  kompleksową obsługę Klienta według standardów firmy
  sprzedaż usług finansowych i ubezpieczeniowych
   
  Jeżeli jesteś osobą, która:
  chce się rozwijać i poznawać techniki sprzedaży
  uwielbia rozmawiać z ludźmi i obsługa Klienta to dla Ciebie przyjemność
  interesujesz się nowinkami technologicznymi i chcesz mieć do nich dostęp z pierwszej ręki
  posiadasz doświadczenie w sprzedaży bądź bezpośredniej obsłudze Klienta
   
  To praca idealna dla Ciebie!
  Nie czekaj wyślij nam swoje CV a skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie….

 • MENEDŻER ZESPOŁU SPRZEDAŻY (podlaskie)
 • Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. – Ogłoszenie dodane: 19 sty 2017
  Najważniejsze zadania Menedżera Zespołu to:
  rekrutacja i wdrażanie do pracy nowych członków zespołu
  odpowiedzialność za realizację planu sprzedaży
  szkolenie, motywowanie oraz monitorowanie pracy członków zespołu
  dbanie o jakość sprzedaży
  Naszym Menedżerom oferujemy:
  motywacyjny system wynagradzania
  jasno określoną ścieżkę rozwoju zawodowego
  profesjonalny system szkoleń menedżerskich
  wsparcie na każdym etapie wdrożenia do zawodu
  Idealnego Kandydata na Menedżera Zespołu cechuje:
  doświadczenie w sprzedaży – mile widziane w branży ubezpieczeniowej
  doświadczenie w rekrutacji i budowaniu zespołu
  wyższe wykształcenie
  inicjatywa w działaniu, proaktywność
  Jesteś zainteresowany? Czekamy na Ciebie!…

  


 • PRZEDSTAWICIEL AVIVA (podlaskie)
 • Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. – Ogłoszenie dodane: 19 sty 2017
  Poznaj korzyści ze współpracy z nami:
  Wynagrodzenie prowizyjne, adekwatne do osiąganych wyników
  Atrakcyjny system premiowy
  Liczne konkursy sprzedażowe z atrakcyjnymi nagrodami i wyjazdami zagranicznymi
  Profesjonalne szkolenia i wsparcie doświadczonego Menedżera
  Możliwość awansu na stanowisko Menedżera Zespołu Sprzedażowego
  Jakie będą Twoje zadania:
  Sprzedaż produktów ubezpieczeniowych i finansowych
  Aktywne pozyskiwanie Klientów
  Profesjonalne doradztwo i budowanie długofalowych relacji z Klientem
  Opieka nad portfelem
  Ciągłe doskonalenie wiedzy produktowej i sprzedażowej
  Wykorzystanie swojej kreatywności, energii i proaktywnej postawy w realizacji celów
  Jesteś Kandydatem, którego szukamy jeśli:
  Posiadasz doświadczenie w sprzedaży bądź obsłudze Klienta
  Jesteś przedsiębiorczy i zorientowany na osiąganie celu
  Skutecznie budujesz pozytywny kontakt z Klientem
  Dobrze planujesz czas pracy i efektywnie go wykorzystujesz
  Jesteś zainteresowany? Czekamy na Ciebie!…

 • Spedytor Międzynarodowy (podlaskie)
 • Adecco Poland Sp. z o.o. – Ogłoszenie dodane: 19 sty 2017
  Zadania:
  Realizacja założeń budżetowych,
  Współpraca z Klientami i przewoźnikami,
  Organizowanie i realizacja międzynarodowych zleceń spedycyjnych,
  Dbanie o jakość oraz terminowość realizowanych zleceń.
  Wymagania:
  Wykształcenie min. średnie,
  Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 3 lata,
  Znajomość rynku i branży TSL,
  Wiedza nt. obowiązujących przepisów,
  Znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym- warunek konieczny,
  Odporność na stres,
  Łatwość nawiązywania kontaktów, analityczne myślenie.
  Oferujemy:
  Umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  Konkurencyjne wynagrodzenie i atrakcyjny system premiowania,
  Samodzielną i ciekawą pracę,
  Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego poprzez udział w szkoleniach.
  Numer referencyjny: SM/11/2016/PLO…

 • Spedytor Krajowy (podlaskie)
 • Adecco Poland Sp. z o.o. – Ogłoszenie dodane: 19 sty 2017
  Zadania:
  Pozyskiwanie i realizowanie zleceń,
  Współpraca z Klientami i przewoźnikami,
  Organizowanie i realizacja międzynarodowych zleceń spedycyjnych,
  Dbanie o jakość oraz terminowość realizowanych zleceń.
  Wymagania:
  Wykształcenie min. średnie,
  Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 3 lata,
  Znajomość rynku i branży TSL,
  Wiedza nt. obowiązujących przepisów,
  Odporność na stres,
  Łatwość nawiązywania kontaktów, analityczne myślenie.
  Oferujemy:
  Umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  Konkurencyjne wynagrodzenie i atrakcyjny system premiowania,
  Samodzielną i ciekawą pracę,
  Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego poprzez udział w szkoleniach.
  Numer referencyjny: SK/11/2016/PLO…

 • Doradca Klienta (podlaskie)
 • Raiffeisen Bank RP S.A. – Ogłoszenie dodane: 19 sty 2017
  Zadania:
  sprzedaż produktów bankowych i realizacja określonych planów sprzedażowych,
  aktywne pozyskiwanie oraz współpraca z Klientami Detalicznymi,
  obsługa gotówkowa Klientów oddziału,
  doradztwo w zakresie produktów kredytowych i inwestycyjnych,
  bieżąca obsługa Klientów w oddziale zgodnie ze standardami Banku,
  budowanie, utrzymywanie i rozwijanie wysokiego poziomu satysfakcji Klienta,
  kształtowanie pozytywnego wizerunku Banku.
   
  Profil kandydata:
  wykształcenie wyższe bądź w trakcie studiów,
  doświadczenie w obsłudze Klienta (doświadczenie w branży bankowej będzie dodatkowym atutem),
  podstawowa wiedza z zakresu produktów bankowych oraz rynku finansowego,
  ukierunkowanie na realizację zadań i osiąganie założonych celów,
  umiejętność szybkiego uczenia się,
  troska o wyniki biznesowe Banku oraz osobista odpowiedzialność za ich realizację,
  wysoka kultura osobista, zdolności komunikacyjne i interpersonalne,
  bardzo dobra organizacja czasu pracy,
  wysoka motywacja do pracy.
   
  Twój Zysk:
  zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  możliwość rozwoju w międzynarodowej, dynamicznie rozwijającej się i nowoczesnej instytucji finansowej,
  przyjazne środowisko pracy i kultura organizacyjna,
  bogaty system socjalny m.in. prywatna opieka medyczna, pakiet kulturalno–sportowy,
  szeroki program szkoleń (szkolenia wprowadzające tzw. Induction, szkolenia produktowo–sprzedażowe, rozwoju osobistego),
  praca w stałych godzinach – wolne weekendy.
   …

 • Przedstawiciel Handlowy (kujawsko-pomorskie)
 • Columbus Energy S.A. – Ogłoszenie dodane: 19 sty 2017
  Columbus Energy S.A. jako lider na rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce, dostarcza nowoczesne abonamenty na słońce dostępne dla każdego domu w Polsce. Szukamy ambitnych i zaangażowanych osób, gotowych do tego, by razem na nami tworzyć organizację, której celem jest satysfakcja naszych klientów.
   
  PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY – DORADCA ENERGETYCZNY
   
  Osoba zatrudniona na stanowisku Doradcy Energetycznego, odpowiedzialna będzie za pozyskiwanie klientów indywidualnych bądź biznesowych, oraz sprzedaż wyjątkowego produktu firmy.
  Opis stanowiska:
  sprzedaż innowacyjnych abonamentów na słońce dostępnych jedynie w naszej ofercie
  aktywne pozyskiwanie klientów indywidualnych bądź biznesowych na instalacje fotowoltaiczne
  realizację założonych celów sprzedażowych
  budowanie relacji i kreowanie pozytywnego wizerunku firmy
  Wymagania:
   min. 3 lata doświadczenia zawodowego w aktywnej sprzedaży dla klienta indywidualnego bądź dla firm
  min. 1 rok doświadczenia w sprzedaży bezpośredniej
  umiejętność samodzielnego i efektywnego pozyskiwania klientów
  wysoka motywacja w działaniu oraz ukierunkowanie na sukces
  rozwinięte zdolności interpersonalne i kultura osobista
  umiejętność pracy zespołowej oraz indywidualnej
  bardzo dobra znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office
  prawo jazdy kat. B
  Oferujemy:
  stabilne zatrudnienie w firmie będącej liderem na rynku OZE
  atrakcyjne wynagrodzenie: podstawa + prowizje
  niezbędne narzędzia pracy: samochód służbowy, telefon komórkowy, laptop
  wsparcie instytucji w ramach umawiania spotkań z klientami
  systematyczne szkolenia produktowe i sprzedażowe
  doskonałą atmosferę pracy w ambitnym zespole
  sprzedaż wyjątkowego produktu, zmieniającego rynek OZE
   
  Jeżeli jesteś zainteresowany powyższą ofertą prześlij swoje CV (z zamieszczoną poniżej zgodą na przetwarzanie danych osobowych) klikając w przycisk APLIKUJ.
   
  Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi, tylko na wybrane aplikacje.
   
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.), w celu realizacji czynności związanych z procesem rekrutacji. Oświadczam, że znane są mi moje prawa wynikające z przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.”…

 • KIEROWCA kat C, C+E cała RP praca od zaraz (podlaskie)
 • Mandersloot RP Sp. z o.o. – Ogłoszenie dodane: 19 sty 2017
  Firma Mandersloot RP Sp. z o.o. istnieje na rynku od 1964 roku, świadczy usługi logistyczne jak i magazynowe. W związku z ciągłym rozwojem instytucji obecnie prowadzona jest rekrutacja na stanowisko:
   
  Kierowca KRAJ C,C+E
   
  Opis stanowiska pracy:
  realizacja zleceń transportowych na stałych trasach krajowych
  praca w transporcie chłodniczym
   
  Wymagamy:
  niekaralność
  karty do tachografu cyfrowego
  książeczka sanitarno – epidemiologiczna
   
  Oferujemy:
  nowoczesną flotę pojazdów
  stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  terminową wypłatę wynagrodzeń
  atrakcyjne zarobki
   
  Centrala mieści sie w Komornikach koło Poznania.
   
  Osoby chętne do podjęcia współpracy prosimy o przesyłanie CV w temacie maila wpisując „Kierowca krajowy C+E”.Proszę o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”…

 • Właściciel Biura Podróży/ Franczyzobiorca (podlaskie)
 • My Travel Sp. z o.o. – Ogłoszenie dodane: 19 sty 2017
  Dlaczego warto nam zaufać
  Mamy doświadczenie, którym się z Toba podzielimy – w kraju funkcjonuje 100 punktów sprzedaży My Travel. Sporo już razem przeszliśmy. Potrafimy radzić sobie w każdej sytuacji.
  Większa rozpoznawalność marki i zaufanie klientów którzy wracają dzięki wspólnej sieci.
  Profesjonalne kampanie reklamowe-sieć wchodzi w skład instytucji Evip Group agencji kreatywnej i marketingowej.
  Wypracowane standardy i procedury.
  Szybszy dostęp do wiadomości branżowych.
  Dlaczego warto być z nami
  Wsparcie centrali w sprawach księgowych.
  Premiujemy franczyzobiorców którzy chcą się rozwijać wewnątrz sieci.
  Dajemy wyłączność terytorialną
  Posiadamy placówki własne – dzięki czemu problemy franczyzobiorców nie są nam obce.
  Bierzemy cały ciężar administracji na siebie (m.in. Faktury do tourperatorów).
  Organizujemy szkolenia dla franczyzobiorców i ich pracowników.
  Systematycznie rozbudowujemy portfel produktów (kredyty, bilety, wycieczki fakultatywne).
  Nieustannie szukamy nowych kanałów sprzedaży.
  Jak pomagamy naszym partnerom
  Pomagamy wyszukać lokalizację.
  Pomagamy negocjować umowę najmu.
  Pomagamy zrekrutować personel.
  Tworzymy wizualizację biura.
  Dostarczamy komplet wyposażenia.
  Zapewniamy stałe wsparc

Warto sprawdzić
Kredyt na dowód
Przeczytaj

Pożyczki dla bezrobotnych

Pożyczki dla bezrobotnych Czy osoba bezrobotna ma szansę na pożyczkę? Osoby które, nie mogą przedstawić ...Więcej

Najkorzystniejszy kredyt 6000 zł.Ranking z dnia sobota, 07 stycznia 2017r.

Najkorzystniejszy kredyt 6000 zł.Ranking z dnia sobota, 07 stycznia 2017r. W naszym porównaniu sprawdziliśmy warunki kredytu na kwotę 6000 złotych. Spłata zobowiązania ...Więcej

Technologia w sektorze usług pożyczkowych

Technologia w sektorze usług pożyczkowych Nowe technologie to nie tylko więcej wygody w świecie finansów. To również zwiastun ...Więcej

Szybka pożyczka, przy minimum formalności w Alior Banku

Szybka pożyczka, przy minimum formalności w Alior Banku Pożyczka bankowa z szybką weryfikacją przy minimalnych wymaganiach na dodatek z niskim ...Więcej

Najtańszy kredyt 12000 zł.Ranking z dnia środa, 07 grudnia 2016r.

Najtańszy kredyt 12000 zł.Ranking z dnia środa, 07 grudnia 2016r. W naszym rankingu przetestowaliśmy warunki kredytu gotówkowego na kwotę 12000 PLN. Spłata ...Więcej

Kredyt na nagłe wydatki

Kredyt na nagłe wydatki Badania pokazują, że prawie 40% osób posiadających kredyt gotówkowy przeznacza otrzymane pieniądze na ...Więcej

Jak pożyczać za darmo?

Jak pożyczać za darmo? W kryzysowych sytuacjach sięgamy najczęściej po szybkie chwilówki, nie zwracając uwagi na ...Więcej

Porównania - kredyt 80000 zł.Ranking z dnia poniedziałek, 07 listopada 2016r.

Porównania - kredyt 80000 zł.Ranking z dnia poniedziałek, 07 listopada 2016r. Najlepsze kredyty gotówkowe. Ranking z dnia poniedziałek, 07 listopada 2016r.. Zestawienie ...Więcej

Pożyczki ratalne

RANKING STYCZEŃ 2017r.
Ocena
6/10
Ratka.pl
Ocena
9/10
Hapi Pożyczki
Ocena
9/10
Hapi Pożyczki
Ocena
7/10
Monedo
Ocena
5/10
KredytOK
Ocena
5/10
Wonga
Ocena
5/10
Ratkomat.pl
Ocena
5/10
Wonga
Ocena
5/10
SuperCredit
Ocena
10/10
Fura-Kasy
Pożyczki chwilówki

RANKING STYCZEŃ 2017r.
Ocena
5/10
Finansowo
Ocena
5/10
SuperCredit
Ocena
8/10
Halopożyczka
Pożyczkaw kilka minut !
POŻYCZ NAWET 25.000 ZŁ W 15 MINUT!
 • Do 1.000 pożyczka za 0 zł
 • Błyskawiczna decyzja
 • Pożyczka z opcją bez BIK!
 • WYPEŁNIJ WNIOSEK

Szybkie pożyczki bankowe

RANKING STYCZEŃ 2017r.
Ocena
10/10
Bank Millennium
Ocena
9/10
Alior Bank
Ocena
9/10
Alior Bank
Ocena
9/10
Alior Bank
Ocena
7/10
Ferratum Bank
Ocena
7/10
Ferratum Bank