Szukasz kredytu lub pożyczki?

Już nie musisz, nigdzie nie znajdziesz korzystniejszej oferty!

Wypełnij formularz

Oferty pracy: Małopolskie

KREDYT LUB POŻYCZKA?

NAWET DO 150.000

Błyskawiczna decyzja, minimum formalności.

Nigdzie nie znajdziesz korzystniejszej pożyczki!

Również dla osób z ograniczoną zdolnością kredytową.

SprawdźOferty pracy: Małopolskie

praca małopolskie

Oferty pracy z województwa małopolskiego. Codziennie dziesiątki nowych propozycji pracy. Sprawdzaj codziennie oferty w naszym portalu, oferty pracy aktualizowane są na bieżąco, dzięki temu masz wielkie szanse na znalezienie atrakcyjnej oferty pracy.wybierz Oferty pracy: Małopolskie 

 • legalizator

  Praca: małopolskie i okolice

 • BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Służba Cywilna – Ogłoszenie dodane: 28 lut 2017
  Okręgowy Urząd Miar w KrakowieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:legalizatorul. Krupnicza 1131-123 KrakówZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:sprawdzanie przyrządów pomiarowych w celu określenia ich parametrów metrologicznych sporządzanie dokumentacji wykonywanych czynności metrologicznych w celu udokumentowania podjętej decyzji dokonywanie wpisów w rejestrze w celu ewidencjonowania wykonywanych czynności Warunki pracy-dokonywanie pomiarów objętości (zbiorników pomiarowych)-stres związany z obsługa klienta-praca wymagająca dobrego wzroku i zdolności manualnych-wyjazdy służbowe-wysiłek fizyczny -praca w terenie przy legalizacji zbiorników pomiarowych, np. rafinerie, -praca wykonywana w siedzibie urzędu -praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych-praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolnych i pomiarowych-budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy-warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toaletyInne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 2500 brutto.Oferty niespełniające wymagań formalnych bądź nadesłane po terminie zostaną odrzucone. Oferty odrzucone oraz dokumenty kandydatów nieodebrane w ciągu miesiąca od upływu terminu składania aplikacji zostaną zniszczone komisyjnie. Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione telefonicznie o ich miejscu i terminie. Brak powiadomienia telefonicznego jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem kandydata. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 422-26-11 wew. 12Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: średnie technicznedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymogi niezbędne:dokładność i systematyczność w pracy umiejętność biegłej obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excelpredyspozycje do samokształceniaumiejętność bezkonfliktowej pracy w zespoledyspozycyjność (szkolenia, wyjazdy służbowe)prawo jazdy kategorii Bbrak lęku wysokości, klaustrofobii, brak uczulenia na zapachy produktów naftowych, dobry wzrokPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweprawo jazdy kategorii BEznajomość zagadnień z zakresu metrologiiznajomość podstawowych aktów prawnych normujących funkcjonowanie administracji miarDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi niezbędnego w zakresie wykształceniaOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi dodatkowego w zakresie wykształceniaDokumenty należy złożyć do: 2017-03-17Decyduje data:wpływu oferty do urzędu…

 • inspektor wojewódzki

  Praca: małopolskie i okolice

 • BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Służba Cywilna – Ogłoszenie dodane: 28 lut 2017
  Małopolski Urząd Wojewódzki w KrakowieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor wojewódzkiKraków ul. Basztowa 22Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie postępowań odwoławczych w sprawach scalania i wymiany gruntów w tym: analizowanie zgromadzonego materiału dowodowego, sporządzanie pism i przygotowywanie projektów postanowień oraz decyzjiPrzygotowywanie stanowisk i wyjaśnień w sprawach z zakresu scalania i wymiany gruntów, wymagających fachowej oceny geodezyjnej oraz wnikliwej analizy dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, często powstałej nawet kilkadziesiąt lat temu, w celu udzielenia zainteresowanym wyczerpujących, merytorycznych odpowiedzi na skargi i wnioskiProwadzenie spraw związanych z realizacją na terenie województwa małopolskiego zadań wynikających z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w zakresie scalania gruntów, w tym: opracowywanie wniosków o zapewnienie i uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa oraz nadzorowanie i kontrolowanie wykorzystania środków publicznych przekazywanych starostwom powiatowym, w celu zabezpieczenia środków na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW oraz prawidłowe ich wykorzystanieProwadzenie odwoławczych postępowań administracyjnych, w tym dokonywanie specjalistycznej oceny dokumentacji geodezyjnej oraz geodezyjnych materiałów źródłowych i archiwalnych, przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień z zakresu ewidencji gruntów i budynkówSporządzanie, w związku ze skargami na decyzje, uzasadnień stanowisk Wojewody Małopolskiego i Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przedstawionych w zaskarżonych decyzjach i postanowieniach oraz kompletowanie akt spraw, w celu przekazania ich do Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z wniesionymi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargami na wydane decyzje i postanowieniaWarunki pracypermanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) bądź przeprowadzanie kontroli w innych urzędachW przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).Część pomieszczeń higieniczno – sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni. Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy nie występują, uciążliwe są bieżąco minimalizowane.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Proponowane wynagrodzenie: 2800 – 3200 zł brutto, dodatek za wysługę lat zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz inne składniki wynikające z przepisów szczególnychOsoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne. Lista osób spełniających wymogi formalno- prawne oraz wiadomość dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie http://bip.malopolska.pl/muw,m,294303,2017.html oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie BIP Urzędu (pod wyżej wymienionym adresem). Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Złożonych propozycji nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje tel. (12) 39 21 443Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: wyższe geodezyjnedoświadczenie zawodowe/staż pracy3 lata doświadczenia zawodowegow geodezji- potwierdzone kserokopiami świadectw pracy bądź innych dokumentówpozostałe wymogi niezbędne:znajomość przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do tej ustawyznajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnegoznajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o księgach wieczystych znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej oraz wiedza z zakresu administracji publicznejumiejętność pracy na komputerzePosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkowespecjalistyczne uprawnienia zawodowe (określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne) do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: – geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych; -rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnychodporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasuumiejętność analitycznego myśleniaumiejętność argumentowaniałatwość komunikacjiumiejętność pracy w zespoleDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyDokumenty należy złożyć do: 2017-03-10Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu…

  


 • Pakowacz – praca od zaraz!

  Praca: małopolskie i okolice

 • Adecco Poland Sp. z o.o. – Ogłoszenie dodane: 28 lut 2017
  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
  Pakowanie ciastek z linii produkcyjnej;
  Odkładanie zapakowanych kartonów na palety;
  Wykonywanie bieżących poleceń przełożonych.
  Wymagania:
  Ukończone 18 lat;
  Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych (lub gotowość do wyrobienia);
  Dyspozycyjność do pracy na trzy zmiany;
  Odpowiedzialność i sumienność.
  Oferujemy:
  Nowe, wyższe wynagrodzenie podstawowe + dodatki zmianowe – ZAWSZE NA CZAS;
  Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
  Pakiet rabatów i zniżek dla Pracowników;
  Zatrudnienie od zaraz!
  Pomoc w organizacji transportu.
   
  POLEĆ OFERTĘ ZNAJOMEMU!!
   
   Numer referencyjny: PAK/12/2016/BAH…

 • pełnomocnik do spraw ochrony wiadomości niejawnych

  Praca: małopolskie i okolice

 • BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Służba Cywilna – Ogłoszenie dodane: 28 lut 2017
  Komenda Powiatowa Policji w MyślenicachKomendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:pełnomocnik do spraw ochrony wiadomości niejawnychul. Jagiellońska 132-400 MyśleniceZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:zapewnienie ochrony wiadomości niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznegozapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji, w szczególności szacowanie ryzykaprowadzenie szkoleń w zakresie ochrony wiadomości niejawnych prowadzenie zwykłych oraz kontrolnych postępowań sprawdzających kontrola ochrony wiadomości niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych wiadomości opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony wiadomości niejawnych prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych bądź pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do wiadomości niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa bądź je cofnięto sprawowanie nadzoru nad pracą Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnychpełnienie funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacjiWarunki pracyPraca biurowa, wymuszona pozycja ciała – praca siedząca z możliwością przemieszczania się, praca przy monitorach ekranowych – poniżej połowy dobowego czasu pracy, praca przy sztucznym i naturalnym oświetleniu, stanowisko decyzyjne, bezpośrednio kieruje/koordynuje pracą do 4 pracowników. Pomieszczenia biurowe Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych nie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. List motywacyjny i CV musza być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Oświadczenia musza zawierać wskazaną w ogłoszeniu treść, muszą także być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. W liście motywacyjnym proszę podać stanowisko i nr ogłoszenia.Oferty, które nie spełniają wymagań formalnych, niekompletne oraz przesłane/złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) bądź przesłane e-mailem nie będą brane pod uwagę. Nie zwracamy złożonych dokumentów.Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 12 37 29 246.Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: wyższedoświadczenie zawodowe/staż pracy1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowegopracy w administracjipozostałe wymogi niezbędne:znajomość ustawy o ochronie wiadomości niejawnych Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkowepoświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do wiadomości niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”znajomość ustawy o ochronie wiadomości niejawnych znajomość ustawy o ochronie danych osobowychDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyoświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie wiadomości niejawnych (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 1167 ) Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyKopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do wiadomości niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”Dokumenty należy złożyć do: 2017-03-10Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu…

  


 • Specjalista Back Office

  Praca: małopolskie i okolice

 • ManpowerGroup Sp. z o.o. – Ogłoszenie dodane: 27 lut 2017
  wsparcie procesów, operacji w działach: księgowości, finansów, Human Resources, logistyki, zakupów oraz obsługi klienta
  wsparcie ww. działów w pracach związanych z nowymi wdrożeniami bądź szczytami sezonów
  weryfikowanie, testowanie wykorzystywanych narzędzi, systemów dedykowanych poszczególnym działom
  wsparcie procesów wdrażania nowych pracowników we wskazanych działach
  wsparcie zespołów w rozwiązywaniu pilnych, bądź skomplikowanych zgłoszeń
   
   
   
   
   …

 • Analityk Biznesowy w funduszu VC

  Praca: małopolskie i okolice

 • HR Advisory Talenthouse – Ogłoszenie dodane: 27 lut 2017
  Zapraszamy do rozważenia oferty pracy w funduszu Venture Capital realizującego inwestycje w fazie seed bądź VC, koinwestycje z innymi funduszami bądź kolejne rundy finansowania dla projektów z branży life science, technologii materiałowych, IT dla B2B, elektroniki bądź projektów z własnego ekosystemu.
   
  Rola w zespole:
  Ocena projektów/firm pod kątem inwestycyjnym – ocena modelu biznesowego oraz analiza finansowa.
  Wsparcie zespołu w zakresie decyzji inwestycyjnych.
  Wsparcie zespołu w przygotowywaniu term sheet do ocenianych projektów.
  Monitoring finansowy spółek portfelowych; możliwość pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.
  Monitoring wybranych branż pod kątem pojawiających się innowacji, rozwiązań, nowych firm, wyników badań, itp.
  Reprezentowanie funduszu na spotkaniach, konferencjach i wydarzeniach branżowych.
   
  Pracodawca oferuje:
  Odpowiedzialną, ciekawą i perspektywiczną rolę w funduszu VC.
  Pracę w zespole profesjonalistów o krajowych i międzynarodowych kompetencjach rynku VC.
  Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
  Pracę w biurze w Krakowie, w okolicach centrum.

  


 • Desktop and Applications Engineer

  Praca: małopolskie i okolice

 • HAYS IT & Telecom – Ogłoszenie dodane: 27 lut 2017
  Desktop and Applications Engineer Krak贸w NR REF.: 1086521 Your new companyFor our Client, international Danish company located in the center of Krak贸w, we are currently looking for a person interested in the role of Desktop and Applications Engineer. Your new roleHolding this position your role will be to provide onsite and remote support for EMEA users including infrastructure support as well as software and hardware support. You will act as Technical Administrator for various Business applications used in the company. You will be also involved in support on Windows Servers, Oracle, MS SQL and Unix. Part of your duties will include handling external suppliers and reviewing reports. Moreover, you will participate in implementation of technical solutions such as MS SQL and associated applications. You will report directly to a Director of Application Services located in Denmark. What you’ll need to succeedIn order to be a successful Candidate on this position you need to have min. 3 years of relevant experience as Desktop Support Specialist from corporate environment. Also, you should have experience in providing 2 nd/ 3 rdline of support, strong knowledge of Microsoft products such as Windows Servers, MS SQL, knowledge of Oracle, Unix and experience in troubleshooting on various applications. Due to work in international environment you need to have very good knowledge of English language. What you’ll get in returnOur Client offers the possibility of further professional development, competitive salary as well as benefit package including Multisport Card, private healthcare, life insurance and possibility to work from home. What you need to do nowIf you’re interested in this role, click ‚apply now’ to forward an up-to-date copy of your CV, or call us now.If this job isn’t quite right for you but you are looking for a new position, please contact us for a confidential discussion on your career….

 • Lekarz okulista

  Praca: małopolskie i okolice

 • Kompendium24 – Ogłoszenie dodane: 27 lut 2017
  Lekarz okulista
  Specjalizacja: Okulistyka

  Nowoczesne Centrum Medyczne w Chrzanowie poszukuje lekarza okulisty do wykonywania świadczeń w ramach NFZ oraz komercyjnych.
  CV prosimy przesyłać na e-mail bądź kontaktować się pod podany numer telefonu.

Warto sprawdzić
Pożyczka dla każdego!
Przeczytaj

Pożyczki dla zadłużonych, gdzie uda się pożyczyć pieniądze?

Pożyczki dla zadłużonych, gdzie uda się pożyczyć pieniądze? Czy istnieje specjalny produkt przeznaczony dla osób zadłużonych? Każdy kto ma zaciągnięty kredyt ...Więcej

Oprocentowanie kredytów w 2017 r.

Oprocentowanie kredytów w 2017 r. Czy w tym roku oprocentowanie lokat będzie wyższe niż w latach poprzednich? ...Więcej

1500 zł bez zaświadczeń, jak znaleźć dobrą pożyczkę internetową.

W jakiej firmie zaciągnąć pożyczkę bez zaświadczeń? Aby nie tracić czasu na szukanie ...Więcej

Dlaczego warto korzystać z kantorów online?

Dlaczego warto korzystać z kantorów online? Kantory online cieszą się niesłabnącą popularnością. Nic dziwnego, skoro oferują szybkie, tanie i ...Więcej

Monedo, pożyczka na dowód na 1080 dni

Pożyczkę w Monedo można zaciągnąć na okres do 1080 dni. Monedo udziela pożyczek ...Więcej

Pożyczka na dowód, gdzie najszybciej pożyczysz pieniądze?

Potrzebujesz pożyczyć pieniądze szybko, bez wychodzenia z domu, załatwiając wszystkie formalności przez Internet? Mamy ...Więcej

Chwilówka na długi okres spłaty

Pożyczka pozabankowa to nie tylko chwilówka. Na ogół panuje przekonanie, że pożyczki pozabankowe ...Więcej

Gdzie pożyczyć, czyli ranking kredytów gotówkowych.

Gdzie pożyczyć, czyli ranking kredytów gotówkowych. Wydawało by sie, że okres zimowy sprzyja leniuchowaniu w zaciszu domowym np. odpoczywanie ...Więcej

Pożyczki ratalne

Zobacz cały ranking »


RANKING LUTY 2017r.
Ocena
6/10
Citi Handlowy
Ocena
6/10
Ratka.pl
Ocena
9/10
Hapi Pożyczki
Ocena
9/10
Hapi Pożyczki
Ocena
7/10
Monedo
Ocena
5/10
KredytOK
Ocena
5/10
Wonga
Ocena
5/10
Ratkomat.pl
Ocena
6/10
Ratka.pl
Ocena
5/10
Wonga
Ocena
5/10
SuperCredit
Ocena
10/10
Fura-Kasy
Opinie o szybkich pożyczkach

Euroloan - Firma oceniona na 1.5 pkt.
Wandzia - Jakaś nowa pożyczka? Pożyczał ktoś u nich? Jak to wygląda na tle innych pożyczek? ...
Zobacz »


Profi Credit - Firma oceniona na 8.4 pkt.
Kaska - Wszystko fajnie, tylko nikt jakoś nie mówi,że u nich ciężko jest dostać pożyczkę, ...
Zobacz »


Profi Credit - Firma oceniona na 8.4 pkt.
Marek - Szybko i sprawnie polecam ...
Zobacz »


Rado Pożyczka - Firma oceniona na 1.1 pkt.
Adrian - Co to za pożyczka to rado? Nigdzie nie mozna znaleźć żadnych opini, firma krzak? ...
Zobacz »T-Mobile Usługi Bankowe - Bank oceniony na 5.1 pkt.
Artek - Warunki pożyczki są w miarę dobre, jeżeli już to mam spore zastrzeżenia do konsultan ...
Zobacz »


Pożyczki chwilówki

Zobacz cały ranking »


RANKING LUTY 2017r.
Ocena
5/10
Finansowo
Ocena
5/10
SuperCredit
Ocena
8/10
Halopożyczka
Pożyczka w kilka minut !
POŻYCZ NAWET 25.000 ZŁ W 15 MINUT!
 • Do 1.000 pożyczka za 0 zł
 • Błyskawiczna decyzja
 • Pożyczka z opcją bez BIK!
 • WYPEŁNIJ WNIOSEK


Najwyżej ocenione kredyty


Citi Handlowy
Citi Handlowy
Ocena
4.4

Prowizja: 5.00  %, RRSO: 15.16 


Volkswagen Bank Polska
Volkswagen Bank Polska
Ocena
5.3

Prowizja: 3.00  %, RRSO: 15.61 


Getin Noble Bank
Getin Noble Bank
Ocena
3.6

Prowizja: 5.00  %, RRSO: 18.65 


Santander Consumer Bank
Santander Consumer Bank
Ocena
5.4

Prowizja: 3.99  %, RRSO: 18.92 


Szybkie pożyczki bankowe

RANKING LUTY 2017r.
Ocena
10/10
Bank Millennium
Ocena
9/10
Alior Bank
Ocena
9/10
Alior Bank
Ocena
9/10
Alior Bank
Ocena
7/10
Ferratum Bank
Ocena
7/10
Ferratum Bank

25 minut temu Klient złożył wniosek o pożyczkę 100 zł
w Alfa Kredyt


Informacja zniknie za sekund