Szukasz kredytu lub pożyczki?

Już nie musisz, nigdzie nie znajdziesz korzystniejszej oferty!

Wypełnij formularz

Oferty pracy: Małopolskie

KREDYT LUB POŻYCZKA?

NAWET DO 150.000

Błyskawiczna decyzja, minimum formalności.

Nigdzie nie znajdziesz korzystniejszej pożyczki!

Również dla osób z ograniczoną zdolnością kredytową.

SprawdźOferty pracy: Małopolskie

praca małopolskie

Oferty pracy z województwa małopolskiego. Codziennie dziesiątki nowych propozycji pracy. Sprawdzaj codziennie oferty w naszym portalu, oferty pracy aktualizowane są na bieżąco, dzięki temu masz wielkie szanse na znalezienie atrakcyjnej oferty pracy.wybierz Oferty pracy: Małopolskie 

 • Kierownik Punktu Protetycznego

  Praca: małopolskie i okolice

 • Adecco Poland Sp. z o.o. – Ogłoszenie dodane: 22 mar 2017
  Zadania:
  Prowadzenie punktu protetycznego;
  Nadzór nad procedurami protetycznymi;
  Koordynowanie pracy zespołu protetyków, delegowanie zadań;
  Utrzymanie pozytywnych relacji z Klientami;
  Monitorowanie lokalnego rynku oraz działań konkurencji;
  Organizacja akcji marketingowych;
  Raportowanie wyników do bezpośredniego przełożonego;
  Wymagania:
  Minimum roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku Protetyka bądź Kierownika Punktu Protetycznego;
  Wykształcenie kierunkowe, związane z protetyką słuchu (kurs / szkoła policealna / szkoła wyższa);
  Umiejętność obsługi komputera (MsOutlook, MsWord);
  Znajomość lokalnego rynku;
  Mile widziane doświadczenie w kierowaniu małym zespołem;
  Wysoki poziom zdolności interpersonalnych;
  Duże zaangażowanie w pracę i nastawienie na sukces;
  Kreatywność, przedsiębiorczość, dynamizm w działaniu.
  Nasz Klient oferuje:
  Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (możliwość podpisania umowy o współpracę – B2B);
  Wynagrodzenie podstawowe + premia;
  Możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w renomowanej i dynamicznie rozwijającej się firmie;
  Dużą samodzielność oraz autonomię w działaniu;
  Narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonej pracy ( telefon, laptop, samochód służbowy).
  Numer referencyjny: KPP/03/2017/GDA…

 • starszy inspektor

  Praca: małopolskie i okolice

 • BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Służba Cywilna – Ogłoszenie dodane: 22 mar 2017
  Małopolski Urząd Wojewódzki w KrakowieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektorKraków ul. Basztowa 22Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Monitorowanie w ciągu roku kalendarzowego bieżącej realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i bieżąca współpraca ze Społecznym Komitetem Odnowy Zabytków Krakowa – w celu przygotowywania projektów korekt rocznego planu w zakresie przyznanych limitów oraz zakresów rzeczowych zadańProwadzenie wewnętrznych (oddziałowych) rejestrów: przekazanych przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa wniosków o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, próśb o zmiany dofinansowań składanych przez beneficjentów Narodowego Funduszu w okresie realizacji uchwalonego planu, umów zawartych z beneficjentami Narodowego Funduszu, przekazanych na rachunki beneficjentów kwot dofinansowań z Narodowego Funduszu w celu poprawnego prowadzenia obsługi Narodowego Funduszu i prawidłowej realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa Przygotowywanie materiału do projektu rocznego planu Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa i sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych z realizacji planu w zakresie rzeczowo- finansowym, wraz z informacją opisowąProwadzenie korespondencji z Kancelarią Prezydenta RP oraz Społecznym Komitetem Odnowy Zabytków Krakowa dotyczącą obsługi Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w zakresie planowania i sprawozdawczości oraz współpracy w zakresie nadzoru i kontroli nad wykorzystaniem dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Funduszy Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w celu realizacji postanowień porozumienia 33/2016 podpisanego 24.06.2016 r. pomiędzy Kancelarią Prezydenta RP, Społecznym Komitetem Odnowy Zabytków Krakowa i Małopolskim Urzędem WojewódzkimKoordynowanie działań związanych z oceną parametryczną wniosków złożonych o dofinansowanie prac z Narodowego Funduszy Rewaloryzacji Zabytków Krakowa we wszystkich priorytetach operacyjnych w celu przekazania ich do Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa na etapie tworzenia list rankingowych będących podstawą formułowania projektu rocznego planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego FunduszuKoordynowanie działań związanych z weryfikacją wniosków złożonych o dofinansowanie prac z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w celu sprawnego dokonania ich oceny pod względem poprawności załączonych do wniosków kosztorysówKoordynowanie działań opiekunów dotacji w zakresie sprawozdawczości z realizacji poszczególnych zadań ujętych w planie rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w celu opracowania dla Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa i Kancelarii Prezydenta RP zbiorczych sprawozdań kwartalnych z realizacji planuWarunki pracyW przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).Część pomieszczeń higieniczno – sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni. Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy nie występują, uciążliwe są bieżąco minimalizowane.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Proponowane wynagrodzenie: 2200- 2400 zł brutto, dodatek za wysługę lat zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz inne składniki wynikające z przepisów szczególnych.Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne. Lista osób spełniających wymogi formalno- prawne oraz wiadomość dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie http://bip.malopolska.pl/muw,m,294303,2017.html oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie BIP Urzędu (pod wyżej wymienionym adresem). Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Złożonych propozycji nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje tel. (12) 39 21 443Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracy1 rok doświadczenia zawodowegow administracji publicznej- potwierdzone kserokopiami świadectw pracy bądź innych dokumentówpozostałe wymogi niezbędne:znajomość ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1446, z późniejszymi zmianami),znajomość ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późniejszymi zmianami)znajomość aktów prawnych Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa znajomość przepisów kpa, ustawy o służbie cywilnej oraz wiedza z zakresu administracji publicznejumiejętność stosowania prawa w praktyceumiejętność pracy na komputerze, w tym znajomość pakietu MS Office i biegła znajomość obsługi programu ExcelPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweumiejętność pracy w zespolekomunikatywnośćodporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasuumiejętność analitycznego myśleniaumiejętność rozwiązywania problemówumiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnychDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi dodatkowego w zakresie wykształceniaDokumenty należy złożyć do: 2017-04-03Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu…

  


 • inspektor

  Praca: małopolskie i okolice

 • BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Służba Cywilna – Ogłoszenie dodane: 22 mar 2017
  Komenda Wojewódzka Policji w KrakowieKomendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorKomenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 KrakówZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:ewidencjonowanie dokumentów wpływających i wychodzących (w tym przedkładanie do dekretacji i podpisu Naczelnika), przygotowywanie korespondencji do ekspedycji, odbieranie i przekazywanie korespondencji (w tym za pomocą łączności telefaksowej),obsługa poczty w aplikacjach MS Outlook oraz IntraDok, prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich, listy obecności, delegacji służbowych,kompletowanie oraz przekazywanie do archiwum KWP w Krakowie spraw ostatecznie załatwionych (min. sporządzanie spisu akt przekazywanych do archiwum, protokołów brakowania dokumentacji, prowadzenie składnicy akt spraw ostatecznie załatwionych),redagowanie pism na polecenie Naczelnika,Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała. Prowadzenie rozmów telefonicznych, przyjmowanie interesantów. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:Pomieszczenie biurowe Sztabu Policji KWP w Krakowie, mieszczące się w budynku A nie w pełni dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządów ruchu (ciężkie drzwi wahadłowe na terenach komunikacyjnych, wąskie drzwi do pomieszczeń biurowych o ograniczonej powierzchni, brak odpowiednich sanitariatów). Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon, skaner, fax. Dodatkowo obsługa urządzeń biurowych: kserokopiarka, niszczarka papieru.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. – ogłoszenie o naborze w celu zastępstwaUmowa na czas zastępstwa. Proponowane wynagrodzenie: 2 248,61 zł brutto + dodatek za wysługę lat. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia 9575 . Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie KWP w Krakowie, w zakładce „Praca w Policji” http://malopolska.policja.gov.pl/kadry/ksc-dokumenty-do-pobrania). O terminowości wpływu oferty do KWP w Krakowie decyduje data stempla pocztowego bądź osobistego dostarczenia oferty do urzędu. Oferty otrzymane po terminie bądź przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź e-mailem o ich terminie. Prosimy o podawanie aktualnych adresów poczty elektronicznej (e-mail). Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów w KWP w Krakowie. Kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 615-40-68.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymogi niezbędne:powyżej 1 roku stażu pracy w administracji publicznej,umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, szybkiego działania, współpracy, komunikowania się, umiejętność organizacji pracy własnej,Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkowepoświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do wiadomości niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE bądź wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającejznajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym,Dokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie świadectw pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, referencje, zakresy obowiązków bądź innych dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny powyżej roczny staż pracy w administracji publicznej (rodzaj i długość)Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do wiadomości niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE bądź oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie wiadomości niejawnychDokumenty należy złożyć do: 2017-03-29Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu…

 • Zatrudnię lekarza medycyny pracy

  Praca: małopolskie i okolice

 • Kompendium24 – Ogłoszenie dodane: 22 mar 2017
  Zatrudnię lekarza medycyny pracy
  Specjalizacja: Medycyna pracy

  Zatrudnimy lekarza medycyny pracy na stanowisku kierownika poradni medycyny pracy i lekarza poradni medycyny pracy…

  


 • Zatrudnię lekarza specjalistę medycyny rodzinnej

  Praca: małopolskie i okolice

 • Kompendium24 – Ogłoszenie dodane: 22 mar 2017
  Zatrudnię lekarza specjalistę medycyny rodzinnej
  Specjalizacja: Medycyna rodzinna

  Zatrudnimy lekarza specjalistę medycyny rodzinnej….

 • Lekarz Neurolog, Kraków CM Podgórska

  Praca: małopolskie i okolice

 • Kompendium24 – Ogłoszenie dodane: 22 mar 2017
  Medicover Sp. z o.o.

  Lekarz Neurolog, Kraków CM Podgórska
  Specjalizacja: Neurologia

  Poszukujemy osoby, która posiada:
  • II stopień specjalizacji bądź ukończoną specjalizację wg nowego trybu ( koniec trzeciego roku specjalizacji )
  • umiejętność komunikacji i budowania relacji
  • dyspozycyjność i zaangażowanie
  • umiejętność obsługi komputera
  • znajomość języka angielskiego (mile widziana)
  Oferujemy miejsce pracy, w którym znajdziesz:
  • dobrą organizację pracy i przyjazną atmosferę
  • koordynowaną opiekę nad pacjentem opartą o międzynarodowe standardy kliniczne
  • dostęp do nowoczesnej diagnostyki, łatwość konsultacji ze specjalistami
  • pracę zespołową z wysoko wykwalifikowanymi pielęgniarkami/pielęgniarzami
  • wysoką jakość obsługi pacjenta
  • wzajemną pomoc i wsparcie współpracowników
  • nowoczesny system elektronicznej dokumentacji medycznej
  • wsparcie systemów informatycznych w pracy lekarza np. baza leków bądź baza światowej wiedzy medycznej
  • estetyczne, nowocześnie wyposażone centra medyczne
  • możliwość współpracy w oparciu o kontrakt gospodarczy bądź umowę zlecenie
  Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV

  


 • Front-end Developer / Webmaster

  Praca: małopolskie i okolice

 • Asco Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Sp. k. – Ogłoszenie dodane: 22 mar 2017
  Firma ASCO Systemy Informatyczne jest obecnie wiodącym dostawcą systemów do obsługi sklepów, hurtowni motoryzacyjnych oraz warsztatów samochodowych w kraju.
  Nasz sukces oparty jest na współpracy najlepszych specjalistów. Rozwijamy się dynamicznie dlatego wciąż poszukujemy kolejnych talentów.
  Tym razem szukamy Webmastera do jednego z naszych działów zajmującego się rozwijaniem i wdrażaniem naszego sklepu internetowego.
   
  Do głównych obowiązków Webmastera będzie należeć:
  Analizowanie i implementacja wymagań klienta
  Wprowadzanie zmian w designie
  Wprowadzanie zmian w konfiguracji sklepów internetowych
  Wprowadzanie nowych funkcjonalności z pomocą działu programistów
  Utrzymanie i konserwacja sklepów internetowych
  Aktualizacja sklepów
  Testowanie poprawności działania systemu oraz poprawa ewentualnych błędów
  Optymalizacja działania sklepów pod kątem szybkości, użyteczności, dostępności oraz wyszukiwarek
  Praca nad rozwojem naszego autorskiego CMS’a
  Analizowanie i identyfikowanie kluczowych obszarów w których można zastosować automatyzacje i optymalizacje.
  Tworzenie dokumentacji projektowej oraz instrukcji użytkowania dla klienta

 • PRACA.Lekarze w Opiece Całodobowej dla dzieci i dorosłych.Praca Izba Przyjęc

  Praca: małopolskie i okolice

 • Kompendium24 – Ogłoszenie dodane: 22 mar 2017
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

  PRACA.Lekarze w Opiece Całodobowej dla dzieci i dorosłych.Praca Izba Przyjęc
  Specjalizacja: Bez specjalizacji

  ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ UL. SZPITALNA 1, 33-200 DĄBROWA TARNOWSKA ZATRUDNI LEKARZY DO PEŁNIENIA DYŻURÓW W OPIECE CAŁODOBOWEJ DLA DZIECI.OPIECE CAŁODOBOWEJ DLA DOROSŁYCH. LEKARZY DO PRACY NA IZBIE PRZYJĘĆ….

 • Inżynier Sprzedaży

  Praca: małopolskie i okolice

 • HR Advisory Talenthouse – Ogłoszenie dodane: 22 mar 2017
  W związku z intensywnym rozwojem Działu Sprzedaży i Rozwoju Produktu, poszukujemy energicznych i odpowiedzialnych osób, które zechcą dołączyć do zespołu doradców technicznych w firmie w specjalizującej się
  w dziedzinie projektowania i wdrażania systemów pomiarowych, służących do monitorowania stanu technicznego konstrukcji budowlanych. Firma realizuje wiele innowacyjnych projektów wdrożeniowych zarówno w kraju jak i za granicą a wzrastające zainteresowanie systemami monitoringu stanu technicznego konstrukcji na całym świecie determinuje ciągły jej rozwój.
  Cele i zadania:
  — aktywne poszukiwanie i pozyskiwanie nowych klientów w następujących sektorach: budownictwo hydrotechniczne, geotechniczne, kubaturowe, drogowe i kolejowe,
  — przygotowanie propozycji handlowych, negocjowanie warunków, prezentowanie gamy produktów.
  — analiza rynku oraz identyfikacja potrzeb klientów,
  — systematyczne poszerzanie regionów sprzedażowych oraz dystrybucyjnych,
  — dbanie o pozytywny wizerunek instytucji oraz budowanie silnej pozycji na rynku,
  — realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych,
  — doradztwo techniczne w zakresie proponowanych rozwiązań,
  — udział w targach i konferencjach branżowych.

  Pracodawca oferuje:
  — zatrudnienie w nowoczesnej i nastawionej na rozwój firmie,
  — atrakcyjne wynagrodzenie plus premia,
  — miłą atmosferę pracy w dynamicznym zespołe,
  — szkolenia produktowe oraz sprzedażowe,
  — możliwość rozwoju zawodowego w innowacyjnej branży przy realizacji projektów w kraju i za granicą.

 • Praca w POZ

  Praca: małopolskie i okolice

 • Kompendium24 – Ogłoszenie dodane: 22 mar 2017
  Agnieszka Salwa CENTRUM MEDYCZNE VIS MED

  Praca w POZ
  Specjalizacja: Medycyna rodzinna

  Centrum Medyczne Vis Med poszukuje lekarzy specjalistów z zakresu medycyny rodzinnej (lub w trakcie specjalizacji) do pracy w nowym centrum medycznym.
  Populacja pacjentów ok 1000, kontrakt od XII 2015r, aktualnie zatrudnionych 3 lekarzy (pediatra, internista i lekarz rodzinny), elektroniczna dokumentacja medyczna, młody dynamiczny zespół, komfortowe warunki pracy.
  Zainteresowanych prosimy o kontakt drogą mailową.
  serdecznie zapraszam do współpracy
  Michał Salwa
  Centrum Medyczne Vis Med
  os. Centrum C8, 31-930 Kraków (Nowa Huta)…

 • Do oddziałów krakowskich poszukujemy lekarzy różnych specjalności

  Praca: małopolskie i okolice

 • Kompendium24 – Ogłoszenie dodane: 22 mar 2017
  Grupa ENEL-MED

  Do oddziałów krakowskich poszukujemy lekarzy różnych specjalności
  Specjalizacja: Położnictwo i ginekologia, Radiologia i diagnostyka obrazowa, Medycyna rodzinna, Choroby wewnętrzne, Dermatologia i wenerologia, Otorynolaryngologia, Okulistyka, Chirurgia ogólna, Endokrynologia, Alergologia, Gastroenterologia, Urologia

  Poszukiwani:
  • Ginekolog
  • USG ginekologiczne/położnicze
  • USG
  • Medycyna rodzinna
  • Interna
  • Dermatologia
  • Dermatologia dziecięca
  • Laryngolog
  • Okulistyka
  • Chirurgia
  • Endokrynologia
  • Alergologia
  • Gastrologia
  • Urolog
  Wymagania:
  – ukończona specjalizacja lekarska bądź przynajmniej połowa specjalizacji (przy pozytywnej rekomendacji kierownika specjalizacji),
  – umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą,
  – znajomość jęz. angielskiego będzie dodatkowym atutem
  Oferujemy:
  – możliwość pełnego skoncentrowania się na leczeniu pacjentów – my zapewniamy nowoczesną infrastrukturę, organizację obsługi pacjenta i wsparcie medyczne,
  – dla najlepszych możliwość należenia do prestiżowego klubu 46 – z kafeterią nagród, loteriami biletów i zagranicznymi wycieczkami,
  – opiekę medyczną,
  – możliwość pracy w prężnie rozwijającym się, ogólnopolskim Centrum Medycznym o stabilnej pozycji rynkowej,
  – przyjazną atmosferę,
  – elastyczny system zatrudnienia.

 • Nowo powstający POZ w Krakowie poszukuje lekarzy

  Praca: małopolskie i okolice

 • Kompendium24 – Ogłoszenie dodane: 22 mar 2017
  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne LARMED

  Nowo powstający POZ w Krakowie poszukuje lekarzy
  Specjalizacja: Medycyna rodzinna, Choroby wewnętrzne

  Centrum Medyczne Larmed w Krakowie poszukuje lekarzy POZ w zakresie Medycyna Rodzinna. Praca dwa dni w tygodniu w godzinach popołudniowych.
  Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt.

 • Biuro Aptek Słonecznych poszukuje pracownika do Działu Analiz

  Praca: małopolskie i okolice

 • Praca.farmacja.pl – Ogłoszenie dodane: 22 mar 2017
  Biuro Aptek Słonecznych poszukuje pracownika do Działu Analiz
  Oferujemy:
  Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  Atrakcyjne wynagrodzenie
  Stałe godziny pracy ( 8-16)
  Wolne weekendy
  Możliwość rozwoju i pracy w zespole
  Wymagania:
  Posiadanie wykształcenia farmaceutycznego- dyplom technika farmacji
  Podstawowa znajomość programu Kamsoft
  Dobra organizacja pracy…

 • Konsultanta w Dziale Doradztwa Podatkowego

  Praca: małopolskie i okolice

 • Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Sp. z o.o. – Ogłoszenie dodane: 22 mar 2017
  Zakres obowiązków:
  • doradztwo podatkowe dla klientów Spółki o zasięgu lokalnym i międzynarodowym
  • opiniowanie projektów umów i planowanych przedsięwzięć gospodarczych pod względem zgodności z prawem podatkowym
  • kontrola prawidłowości rozliczeń podatkowych
  • współpraca z księgowymi i ich klientami
  • reprezentowanie klientów Spółki w kontaktach z organami skarbowymi
  • budowanie relacji z klientami i rozwój sprzedaży usług doradczych
   
  Oferujemy:
  • różnorodną, o dużym stopniu samodzielności pracę nad ciekawymi projektami w zakresie doradztwa podatkowego
  • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego i poznania środowiska pracy doradców podatkowych
  • pracę z wykorzystaniem języka obcego
  • możliwość rozwoju zawodowego w wielu obszarach (audyty, analizy, opinie)
  • pracę w młodym i dynamicznym zespole
  • otwartą i przyjazną atmosferę pracy
  • konkurencyjne warunki zatrudnienia
  • atrakcyjny pakiet szkoleniowy
   …

 • Junior Data Analyst with very good English skills

  Praca: małopolskie i okolice

 • HAYS Sales & Marketing – Ogłoszenie dodane: 22 mar 2017
  Junior Data Analyst with very good English skills Kraków NR REF.: 1087873 Are you ready to face new challenges? If you perceive yourself as an ambitious and highly motivated person with highly developed analytical skills and you want to gain new knowledge – apply now! Our client is an ever-growing Shared Service Center based in Cracow.One of the teams is responsible for processing and analysing various types of data and creating reports. Working on this position you will be responsible for analysing different type of data and creating reports to management, preparing presentations including analysis of qualitative & quantitative data and processing documentation with high quality standards. You will be also involved in problem solving management. THIS JOB OPPORTUNITY IS LOCATED IN CRACOW. We are looking forcandidate with minimum 6 months of professional experience in data analysing and reporting area, with advanced knowledge of MS Excel. Very good English (minimum B2+) is a must. Ideal candidateshould be an easy-going and communicative person, who would like to improve one’s skills in an international organization with many interesting opportunities of professional development! Our client offersvery attractive salary (4500 – 6000 PLN gross – it depends on candidate’s competences and professional experience), benefits package, training sessions and “know hows” to become a master in your specialty. If you are interested – send us your CV in English!…

 • Młodszy analityk biznesowy z j. angielskim

  Praca: małopolskie i okolice

 • HAYS Sales & Marketing – Ogłoszenie dodane: 22 mar 2017
  Młodszy analityk biznesowy z j. angielskim Kraków NR REF.: 1087875 Dla naszego klienta, międzynarodowej instytucji działającej w obszarze logistyki i transportu, rozpoznawalnej na rynku globalnym, poszukujemy osób, które posiadają doświadczenie w analizie danych oraz są zorientowane na zdobycie doświadczenia w szeroko rozumianym rozwoju metodzie biznesowych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna zaanalizowanie i raportowanie danych, tworzenie prezentacji biznesowych oraz bliską współpracę ze specjalistami i managerami różnych działów w kontekście rozwoju metodzie biznesowej instytucji UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE PRACA DOTYCZY LOKALIZACJI KRAKÓW. Od kandydatów na to stanowisko oczekujemymin. 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w analizie danych i raportowaniu, bardzo dobrej znajomości j. angielskiego (min. B2+) oraz analitycznego podejścia do rozwiązywania problemów.Inne ważne cechy w odniesieniu do tego stanowiska to: samodzielność, otwartość na nowe wyzwania zawodowe, pewność siebie i asertywność w kontakcie z ludźmi. Na przyszłego pracownika czekaatrakcyjne wynagrodzenie, pakiet benefitów (np. karta Multisport bądź prywatna opieka medyczna), przyjazna atmosfera pracy oraz szerokie możliwości rozwoju zawodowego. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV w j. angielskim….

 • Pracownik produkcji

  Praca: małopolskie i okolice

 • Grupa Klonex – Krakowska Drukarnia Wielkoformatowa – Ogłoszenie dodane: 22 mar 2017
  Opis stanowiska pracy,

  Drukarnia Welkoformatowa o ugruntowanej pozycji na
  rynku, z wieloletnim doświadczeniem, w związku z dalszym rozwojem
  poszukuje osoby na stanowisko:

  Pracownik produkcji

  Główne zadania:
  – obróbka wydruków wielkoformatowych: plakatów, folii, banerów, PCV,

  Nasze oczekiwania:
  – wymagane zdolności manualne
  – umiejętność pracy w zespole
  – mile widziane doświadczenie
  – dyspozycyjność
  – praca zmianowa

  Oferujemy:
  – stałe zatrudnienie i umowę o pracę
  – niezbędne narzędzia pracy,
  – zatrudnienie w stabilnej firmie,
  – wynagrodzenie uzależnione od posiadanego doświadczenia….

 • Inżynier elektronik

  Praca: małopolskie i okolice

 • Adecco Poland Sp. z o.o. – Ogłoszenie dodane: 22 mar 2017
  Dla jedneggo z naszych klientów poszukujemy osoby na stanowisko: Inżynier elektronik do Nowego Sącza.
  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
  wykonywanie prac montażowo-uruchomieniowych podzespołów i osprzętu elektronicznego
  projektowanie, wykonanie i testowananie urządzeń elektronicznych
  rozwiązywanie sprzętowych problemów wdrożonych urządzeń, tworzenie instrukcji itp.

   Wymagania:
  znajomość nowoczesnej elektroniki
  umiejętmość konstruowania układów mikrokontrolerowych
  praktyczna umiejętność montażu i demontażu urządzeń elektronicznych w technologii SMD
  mile widziena wykształcenie techniczne
   
   Oferujemy:

  atrakcyjne wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę
  prywatną opiekę medyczną
  możliwość rozowoju w dynamicznie rozwijajacej się firmie elektronicznej
  Numer referencyjny: IE/12/2016…

 • Recepcjonistka

  Praca: małopolskie i okolice

 • Aterima – Ogłoszenie dodane: 22 mar 2017
  RCP/KRK/03/2017Miejsce pracy: Kraków

  Zgłoś się do nas, jeśli:
  biegle posługujesz się językiem angielskim i polskimmasz doświadczenie w pracy na podobnym stanowiskucechuje Cię dynamizm oraz zaangażowanie w działaniudobrze znasz MS Excelwyróżnia Cię wysoka kultura osobista oraz odpowiedzialność i samodzielnośćjesteś osobą komunikatywną i łatwo nawiązujesz nowe kontakty 

  Do Twoich obowiązków należeć będzie:
  dbanie o właściwy wizerunek instytucji oraz wygląd i bieżące funkcjonowanie biuraorganizacja pracy recepcjiobsługa klientów i gości odwiedzających firmęodbieranie połączeń telefonicznych i udzielanie potrzebnych informacjinadzór nad sprzętem biurowymprzygotowanie i obsługa sal konferencyjnychzaopatrzenie instytucji w materiały biuroweobsługa korespondencji i przesyłek kurierskich 

  Wybranym kandydatom zaoferujemy:
  atrakcyjne warunki zatrudnieniapracę w miłej atmosferze w samym centrum Krakowamożliwość rozwoju w administracji biurowej 

 • Kasjer/ Kasjerka (Tarnów)

  Praca: małopolskie i okolice

 • Aterima – Ogłoszenie dodane: 22 mar 2017
  KA/TAR/2017Miejsce pracy: Tarnów

  Zgłoś się do nas, jeśli:
  jesteś skrupulatny,masz podzielność uwagijesteś dyspozycyjny pn.-pt. (czasami weekendy)cechuje Cię rzetelne podejście do pracy

  Do Twoich obowiązków należeć będzie:
  obsługa kasy fiskalnejwystawianie faktur VATprofesjonalna i miła obsługa Klienta

  Wybranym kandydatom zaoferujemy:
  stawkę godzinową 13,70 zł brutto/humowę o pracę tymczasowąpracę w systemie równoważnym, 1/2 etatu, w godz. 7.00-21.00tygodniowe szkolenieprzyjemne środowisko pracy…


Warto sprawdzić
Pożyczki ratalne
Ocena
8.9
Ratka.pl
Ocena
8.6
pożyczkaOK
Ocena
8.3
SuperCredit
Ocena
8.1
HapiPożyczki
Ocena
7.4
Wonga
Ocena
6.2
SMS Kredyt
Ocena
6
Provident
Ocena
5.7
Ferratum Bank
Ocena
5.5
PożyczkaPLUS
Ocena
5.3
Credy
Ocena
4.9
InCredit
Ocena
4.9
Pożyczkomat
Ocena
4.6
Ekspres kasa
Ocena
3.8
Aasa
2100 zł za darmo!
Pożyczka dla każdego!
Przeczytaj

Kredyt hipoteczny przez Internet

Kredyt hipoteczny przez Internet Kredyt online, czy to jest możliwe? Jeszcze do niedawna jedynie firmy pożyczkowe ...Więcej

Gdzie założyć konto oszczędnościowe?

Gdzie założyć konto oszczędnościowe? Oprocentowanie lokat ciągle jest na niskim poziomie do tego rosnąca inflacja. Zakładanie ...Więcej

Kredyt na PIT, w jakim banku?

Kredyt na PIT, w jakim banku? Kredyt na pit, jak się do tego zabrać? Każda osoba, która otrzymała od ...Więcej

Kredito24, internetowa pożyczka do 3000 zł

Pożyczkę w Kredito24 można zaciągnąć na okres do 30 dni. Kredito24 udziela pożyczek ...Więcej

Najlepszy kredyt 35000 zł.Ranking z dnia wtorek, 07 marca 2017r.

Najlepszy kredyt 35000 zł.Ranking z dnia wtorek, 07 marca 2017r. W dzisiejszym rankingu sprawdziliśmy warunki kredytu gotówkowego na kwotę 35000 PLN. Spłata ...Więcej

Pożyczki pod zastaw lub na poręczenie

Pożyczki pod zastaw lub na poręczenie Czy aby otrzymać pożyczkę chwilówkę musimy przedstawić jakieś poręczenie lub zastaw? Takie pytanie ...Więcej

Pożyczki dla zadłużonych, gdzie uda się pożyczyć pieniądze?

Pożyczki dla zadłużonych, gdzie uda się pożyczyć pieniądze? Czy istnieje specjalny produkt przeznaczony dla osób zadłużonych? Każdy kto ma zaciągnięty kredyt ...Więcej

Oprocentowanie kredytów w 2017 r.

Oprocentowanie kredytów w 2017 r. Czy w tym roku oprocentowanie lokat będzie wyższe niż w latach poprzednich? ...Więcej

Opinie o szybkich pożyczkach

Euroloan - Firma oceniona na 1.6 pkt.
Wanda - Nie wiele opini na temat tej pożyczki. Brał ktoś u nich? Jak wygląda weryfikacja, peł ...
Zobacz »


Euroloan - Firma oceniona na 1.6 pkt.
Wandzia - Jakaś nowa pożyczka? Pożyczał ktoś u nich? Jak to wygląda na tle innych pożyczek? ...
Zobacz »


Profi Credit - Firma oceniona na 8.4 pkt.
Kaska - Wszystko fajnie, tylko nikt jakoś nie mówi,że u nich ciężko jest dostać pożyczkę, ...
Zobacz »


Profi Credit - Firma oceniona na 8.4 pkt.
Marek - Szybko i sprawnie polecam ...
Zobacz »T-Mobile Usługi Bankowe - Bank oceniony na 5.1 pkt.
Artek - Warunki pożyczki są w miarę dobre, jeżeli już to mam spore zastrzeżenia do konsultan ...
Zobacz »


Pożyczki chwilówki

Zobacz cały ranking »


RANKING MARZEC 2017r.
Ocena
5/10
Finansowo
Ocena
5/10
SuperCredit
Ocena
8/10
Halopożyczka
Pierwsza za darmo!

Zajmie Ci to tylko 15 min.

1500, 2500, 4000 zł
a może 10.000 zł ? » Złóż wniosek
Pożyczka w kilka minut !
POŻYCZ NAWET 25.000 ZŁ W 15 MINUT!
 • Do 1.000 pożyczka za 0 zł
 • Błyskawiczna decyzja
 • Pożyczka z opcją bez BIK!
 • WYPEŁNIJ WNIOSEK


Najwyżej ocenione kredyty


Citi Handlowy
Citi Handlowy
Ocena
4.4

Prowizja: 5.00  %, RRSO: 15.16 


Volkswagen Bank Polska
Volkswagen Bank Polska
Ocena
5.3

Prowizja: 3.00  %, RRSO: 15.61 


Getin Noble Bank
Getin Noble Bank
Ocena
3.6

Prowizja: 5.00  %, RRSO: 18.65 


Santander Consumer Bank
Santander Consumer Bank
Ocena
5.4

Prowizja: 3.99  %, RRSO: 18.92 


Szybkie pożyczki bankowe

RANKING MARZEC 2017r.
Ocena
10/10
Bank Millennium
Ocena
9/10
Alior Bank
Ocena
9/10
Alior Bank
Ocena
9/10
Alior Bank
Ocena
7/10
Ferratum Bank
Ocena
7/10
Ferratum Bank

13 minut temu Klient złożył wniosek o pożyczkę 100 zł
w Extra portfel


Informacja zniknie za sekund