Szukasz kredytu lub pożyczki?

Już nie musisz, nigdzie nie znajdziesz korzystniejszej oferty!

Wypełnij formularz

Kredyt lub pożyczka?

Nawet do 150.000zł, błyskawiczna decyzja. Również dla osób z ograniczoną zdolnością kredytową

Sprawdź

Oferty pracy: Małopolskie

praca małopolskie

Oferty pracy z województwa małopolskiego. Codziennie dziesiątki nowych propozycji pracy. Sprawdzaj codziennie oferty w naszym portalu, oferty pracy aktualizowane są na bieżąco, dzięki temu masz wielkie szanse na znalezienie atrakcyjnej oferty pracy.wybierz Oferty pracy: Małopolskie 

 • starszy referent

  Praca: małopolskie i okolice

 • BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Służba Cywilna – Ogłoszenie dodane: 17 sty 2017
  Komenda Miejska Policji w KrakowieKomendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy referentKomenda Miejska Policji w Krakowieul. Siemiradzkiego 2431-137 KrakówZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Rejestracja spraw wpływających do Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji VI w Krakowie w Dzienniku Korespondencyjnym w formie elektronicznej oraz przyjmowanie,segregacja i rodział poczty wydziałowej,Przygotowanie spisów zawartości kompletnych teczek z aktami ostatecznie zakończonymi, wytworzonymi w Wydziale Kryminalnym,Przygotowanie i rejestrowanie korespondencji wysyłanej do spraw prowadzonych przez funkcjonariuszy Zespołów Dochodzeniowo-Śledczych Wydziału Kryminalnego,Prowadzenie rejestrów pomocniczych oraz ewidecji przewidzianych odrębnymi przepisami i potrzebami służby,Dokonywanie sprawdzeń i udzielanie wiadomości telefonicznych oraz redagowanie pism.Warunki pracyObsługa kancelaryjno-biurowa Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji VIw Krakowie.Praca administracyjno-biurowa- obsługa urządzeń biurowych: komputer, drukarka, kserokopiarka, telefon- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,- wymuszona pozycja ciała,- praca przy sztucznym , naturalnym oswietleniu,- praca na II piętrze budynku dostosowanego dla osób niepełnosprawnych( podjazd dla wózków inwalidzkich przed budynkiem , sanitariat dostosowany dla osób niepełnosprawnych, winda)Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi conajmniej 6%.Aplikacje mogą byc składane tylko w formie pisemnej. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko, komórkę organizacyjną oraz nr ogłoszenia. Aplikacje nie spełniające wymagań, jak rownież złożone po terminie ( tj. po 30 stycznia 2017r.) nie będą rozpatrywane.Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną poinformowanitelefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej o ich terminie ( prosimy o podanie aktualnych nr telefonów i adresów e-mail). Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Oferty odrzucone nie będą odsyłane kandydatom. Dodatkowe informacje w kwestii naboru mozna uzyskać pod nr tel. (12)6152566.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymogi niezbędne:Doświadczenie zawodowe powyżej 6 miesięcy w administracji bądź pracy biurowej,Obsługa programów komputerowych ( Word, Excel, Access, poczta elektroniczna),Umiejętność obsługi urządzeń biurowych (telefon, fax itp.),komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej,posiadanie aktualnego poświadczenia bezpiczeństwa o klauzuli poufnej albo zgoda na przeprowadzenie postepowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5.08.2010 roku o ochronie wiadomości niejawnychPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracykopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do wiadomości niejawnych oznaczonych klauzulą Poufne bądź oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010 roku o ochronie wiadomości niejawnych,Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyDokumenty należy złożyć do: 2017-01-30Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu…

 • starszy inspektor

  Praca: małopolskie i okolice

 • BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Służba Cywilna – Ogłoszenie dodane: 17 sty 2017
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektor30-107 KrakówPlac Na Stawach 3Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000,uczestniczenie w postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, w tym na obszary Natura 2000,prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem projektów planów zadań ochronnych oraz planów ochrony dla obszarów Natura 2000,prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań ochronnych na obszarach Natura 2000,przygotowywanie zaświadczeń organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000,przygotowywanie projektów rozstrzygnęć nakazujących wstrzymanie działań podjętych na obszarach Natura 2000, bez uzyskania stosownego zezwolenia bądź decyzji,określanie warunków prowadzenia działań na obszarach cennych przyrodniczo.Warunki pracyPraca administracyjno-biurowa częściowo związana z wyjazdami terenowymi (lasy, tereny górzyste), w różnych warunkach pogodowych oraz różnych porach roku,praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, okresowe spiętrzenie zadań oraz konieczność wykonywania zadań w krótkich terminach,kontakt z klientem zewnętrznym, niewykluczone sytuacje konfliktowe.Podstawowym narzędziem pracy jest komputer. Na stanowisku nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy. Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze w budynku wielokondygnacyjnym. Budynek nie posiada windy.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. – ogłoszenie o naborze w celu zastępstwaNasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Informacje o metodach naboru:- I etap – weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,- II etap – pisemny test wiedzy w przypadku dużej liczby propozycji spełniających wymogi formalne,- III etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy otrzymali najwyższy wynik z testu pisemnego, a w przypadku braku testu pisemnego, ze wszystkimi kandydatami, którzy spełniają warunki formalne.Wszystkie oświadczenia kandydata/kandydatki powinny być własnoręcznie podpisane. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do dalszych etapów zostaną o tym poinformowani telefonicznie bądź drogą elektroniczną. Prosimy kandydatów/kandydatki o podanie adresu mailowego. RDOŚ zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami/kandydatkami. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania propozycji oraz niespełniające wymogów formalnych, zostaną komisyjnie zniszczone. Planowany termin zatrudnienia 15.02.2017 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 619 81 43.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracy1 rok doświadczenia zawodowegostażu pracy bądź doświadczenia zawodowego związanego z ochroną przyrody, w szczególności z ochroną obszarów Natura 2000,pozostałe wymogi niezbędne:znajomość ustawy o ochronie przyrody i rozporządzeń wykonawczych,znajomość ustawy o udostępnianiu wiadomości o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,wiedza z zakresu ochrony przyrody, ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszary Natura 2000,znajomość zagadnień związanych z ochroną obszarów Natura 2000,znajomość procedur związanych z ocenami oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000,umiejętność obsługi programów MS Office (Word, Excel, Power Point)prawo jazdy kat. BPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweumiejętność organizacji pracy oraz pracy w zespole,umiejętność analitycznego myślenia oraz przestawiania argumentów,samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność,umiejętność obsługi programów GIS.Dokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi niezbędnego w zakresie stażu pracy/doświadczenia zawodowego we wskazanym obszarze (kopie świadectw pracy bądź innych dokumentów np. kopie umów lub/oraz wypis z rejestru przedsiębiorców i wykaz wykonanych prac z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie).Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego we wskazanym obszarze (np. kopie umów lub/oraz wypis z rejestru przedsiębiorców i wykaz wykonanych prac z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie).Dokumenty należy złożyć do: 2017-01-23Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu…

  


 • inspektor

  Praca: małopolskie i okolice

 • BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Służba Cywilna – Ogłoszenie dodane: 17 sty 2017
  Izba Administracji Skarbowej w KrakowieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorIzba Administracji Skarbowej 31-007 Kraków ul. Wiślna 7Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych,zabezpieczanie należności pieniężnych,poszukiwanie majątku zobowiązanych w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających,badanie prawidłowości otrzymanych tytułów wykonawczych i dopuszczalności egzekucji administracyjnej,orzekanie w sprawach postępowania egzekucyjnego zabezpieczającego,współdziałanie przy realizacji zadań z innymi podmiotami na podstawie i w granicach prawa,ewidencjonowanie dokumentów źródłowych w systemach informatycznych,archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Warunki pracy- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,- obsługa klienta zewnętrznego,- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca szczególnej koncentracji, dokładności,- praca wykonywana pod presją czasu,- budynek wyposażony jest toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych,- praca na IV piętrze,- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne – okna,- narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. – ogłoszenie o naborze w celu zastępstwaOferty składa się za pośrednictwem operatora usług pocztowych bądź osobiście: dziennik podawczy parter/pok. 5 bądź w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W ofercie należy podać numer ogłoszenia. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, w tym niekompletne bądź wysłane po terminie, nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis i aktualną datę. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o dacie postępowania selekcyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie (prosimy o podanie aktualnych adresów e-mail i numerów telefonów).Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2660 zł.Do składania dokumentów zapraszamy osoby niepełnosprawne ( z uwzględnieniem wiadomości dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).Instrukcja w sprawie naboru pracowników do Izby Administracji Skarbowej w Krakowie znajduje się na stronie internetowej Izby Skarbowej pod adresem http://www.iskrakow.krak.pl/staticfiles/instrukcja_w_sprawie_naboru.pdfOferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracy1 rok doświadczenia zawodowegow obszarze związanym z zadaniami realizowanymi na stanowisku pracypozostałe wymogi niezbędne:umiejętność argumentowania – konieczna jest asertywność oraz umiejętność przekonywania i konsultacji kwestii drażliwych,umiejętność interpretacji przepisów prawnychumiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji),umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku,umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,umiejętność redagowania pism,umiejętność rozmowy z trudnym klientem,znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań na oferowanym stanowisku pracyPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweposiadanie prawa jazdy kat. BDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówkopia dokumentu potwierszającego przeszkolenie z obsługi aplikacji biurowych.oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. BDokumenty należy złożyć do: 2017-01-24Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu…

 • komisarz skarbowy

  Praca: małopolskie i okolice

 • BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Służba Cywilna – Ogłoszenie dodane: 17 sty 2017
  Izba Administracji Skarbowej w KrakowieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:komisarz skarbowyIzba Administracji Skarbowej w Krakowieul. Wiślna 731-007 KrakówZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:badanie zasadności zwrotu podatku,dokonywanie czynności sprawdzających niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych,obsługa systemów wymiany wiadomości o podatkach (VIES, WIP),dokonywanie wymiany wiadomości podatkowych, w tym o podatku VAT i podatkach bezpośrednich,analizowanie wiadomości dostępnych w ramach wymiany wiadomości podatkowych, w tym w systemach informatycznych wspomagających wymianę wiadomości i międzynarodową współpracę w sprawach podatkowych,współdziałanie przy realizacji zadań z innymi podmiotami na podstawie i w granicach prawa,informowanie właściwej komórki urzędu skarbowego bądź właściwego organu postępowania przygotowawczego o naruszeniu przepisów prawa, a w szczególności popełnieniu przestępstwa skarbowego bądź wykroczenia skarbowego.Warunki pracy- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca szczególnej koncentracji, dokładności,- praca wykonywana pod presją czasu.Urząd dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami ruchu, dotarcie na stanowisko pracy nie jest ograniczone barierami architektonicznymi, podjazd przy wejściu do budynku. Budynek wyposażony jest w windy i toalety (na parterze, I i IV piętrze) dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne-okna.Narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. – ogłoszenie o naborze w celu zastępstwaOferty składa się za pośrednictwem operatora usług pocztowych bądź osobiście: dziennik podawczy parter/pok. 5 bądź w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W ofercie należy podać numer ogłoszenia. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, w tym niekompletne bądź wysłane po terminie, nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis i aktualną datę. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o dacie postępowania selekcyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie (prosimy o podanie aktualnych adresów e-mail i numerów telefonów).Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2660 zł.Do składania dokumentów zapraszamy osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem wiadomości dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).Instrukcja w sprawie naboru pracowników do IAS w Krakowie znajduje się na stronie internetowej pod adresem: http://www.iskrakow.krak.pl/staticfiles/instrukcja_w_sprawie_naboru.pdfOferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracy1 rok doświadczenia zawodowegow obszarze związanym z zadaniami realizowanymi na oferowanym stanowisku pracypozostałe wymogi niezbędne:znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań na oferowanym stanowisku pracyłatwość komunikacjiumiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowiskuPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweumiejętność interpretacji przepisów prawnychumiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i tworzenia koncepcji realizacji zadaniaumiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stresDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówDokumenty należy złożyć do: 2017-01-23Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu…

  


 • starszy komisarz skarbowy

  Praca: małopolskie i okolice

 • BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Służba Cywilna – Ogłoszenie dodane: 17 sty 2017
  Izba Administracji Skarbowej w KrakowieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy komisarz skarbowyIzba Administracji Skarbowej 31-007 Kraków ul. Wiślna 7Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań podatkowych,określanie wysokości dochodu, wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości zaliczek na podatek,wysokości nadpłaty, wyskokości straty poniesionej przez podatnika, wysokości odsetek za zwłokę, wpłat z zysku, sumy zwrotu różnicy podatku, sumy zwrotu podatku naliczonego bądź różnicy podatku do przeniesienia na następny czas rozliczeniowy,ustalanie zobowiązania podatkowego,orzekanie o zwrocie podatku,prowadzenie postępowania z zakresu odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych oraz podmiotów przekształconych za zobowiązania podatkowe,prowadzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty,prowadzenie postępowania z zakresu nieujawnionych źródeł przychodów,infomowanie właściwej komórki urzędu skarbowego bądź właściwych organów postępowania przygotowawczego o naruszeniu przepisów prawa, a w szczególności popełnieniu przestępstwa skarbowego bądź wykroczenia skarbowego.Warunki pracy- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,- obsługa klienta zewnętrznego,- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca szczególnej koncentracji, dokładności,- praca wykonywana pod presją czasu,- budynek wyposażony jest w toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych,- praca na II piętrze,- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne – okna,- narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. – ogłoszenie o naborze w celu zastępstwaOferty składa się za pośrednictwem operatora usług pocztowych bądź osobiście: dziennik podawczy parter/pok. 5 bądź w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W ofercie należy podać numer ogłoszenia. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, w tym niekompletne bądź wysłane po terminie, nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis i aktualną datę. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o dacie postępowania selekcyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie (prosimy o podanie aktualnych adresów e-mail i numerów telefonów).Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2660 zł.Do składania dokumentów zapraszamy osoby niepełnosprawne ( z uwzględnieniem wiadomości dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).Instrukcja w sprawie naboru pracowników do Izby Administracji Skarbowej w Krakowie znajduje się na stronie internetowej Izby Skarbowej pod adresem http://www.iskrakow.krak.pl/staticfiles/instrukcja_w_sprawie_naboru.pdfOferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: wyższedoświadczenie zawodowe/staż pracy3 lata doświadczenia zawodowegow obszarze związanym z zadaniami realizowanymi na stanowisku pracypozostałe wymogi niezbędne:umiejętność negocjacji umiejętność interpretacji przepisów prawnychumiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji),znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań na oferowanym stanowisku pracy.Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweprzeszkolenie z obsługi aplikacji użytkowych, adekwatnych do wykonywania zadań na oferowanym stanowisku pracy,umiejętność dokonywania analizy dostępnych wiadomości i podejmowania na jej podstawie decyzji,umiejętność planowania i organizowania pracy na oferowanym stanowisku pracy,umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,umiejętność redagowania pism,umiejętność rozmowy z trudnym klientem.Dokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówkopia dokumentu potwierszającego przeszkolenie z obsługi aplikacji biurowych.Dokumenty należy złożyć do: 2017-01-24Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu…

 • starszy inspektor

  Praca: małopolskie i okolice

 • BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Służba Cywilna – Ogłoszenie dodane: 17 sty 2017
  Izba Administracji Skarbowej w KrakowieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektorIzba Administracji Skarbowej 31-007 Kraków ul. Wiślna 7Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań podatkowych,ustalanie zobowiązań podatkowych,prowadzenie postępowań w sprawie stwierdzenia nadpłaty,orzekanie o zwrocie podatku,wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych,ewidencjonowanie dokumentów źródłowych w systemach informatycznych,informowanie właściwej komórki urzędu skarbowego bądź właściwych organów postępowania przygotowawczego o naruszeniu przepisów prawa, a w szczególności popełnieniu przestępstwa skarbowego bądź wykroczenia skarbowego,prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów.Warunki pracy- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,- obsługa klienta zewnętrznego,- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca szczególnej koncentracji, dokładności,- praca wykonywana pod presją czasu,- budynek wyposażony jest toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych,- praca na I piętrze,- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne – okna,- narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. – ogłoszenie o naborze w celu zastępstwaOferty składa się za pośrednictwem operatora usług pocztowych bądź osobiście: dziennik podawczy parter/pok. 5 bądź w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W ofercie należy podać numer ogłoszenia. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, w tym niekompletne bądź wysłane po terminie, nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis i aktualną datę. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o dacie postępowania selekcyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie (prosimy o podanie aktualnych adresów e-mail i numerów telefonów).Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2660 zł.Do składania dokumentów zapraszamy osoby niepełnosprawne ( z uwzględnieniem wiadomości dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).Instrukcja w sprawie naboru pracowników do Izby Administracji Skarbowej w Krakowie znajduje się na stronie internetowej Izby Skarbowej pod adresem http://www.iskrakow.krak.pl/staticfiles/instrukcja_w_sprawie_naboru.pdfOferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracy1 rok doświadczenia zawodowegow obszarze związanym z zadaniami realizowanymi na stanowisku pracypozostałe wymogi niezbędne:umiejętność negocjacjiumiejętność interpretacji przepisów prawnychumiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji),znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań na oferowanym stanowisku pracy.Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweprzeszkolenie z obsługi aplikacji użytkowych, adekwatnych do wykonywania zadań na oferowanym stanowisku pracy,umiejętność dokonywania analizy dostępnych wiadomości i podejmowania na jej podstawie decyzji,umiejętność planowania i organizowania pracy na oferowanym stanowisku pracy,umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,umiejętność redagowania pism,umiejętność rozmowy z trudnym klientem.Dokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówkopia dokumentu potwierszającego przeszkolenie z obsługi aplikacji biurowych.Dokumenty należy złożyć do: 2017-01-24Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu…

 • Pracownik Działu Księgowości bądź Działu Finansowego

  Praca: małopolskie i okolice

 • Klient infoPraca.pl – Ogłoszenie dodane: 17 sty 2017
  Jesteś osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności i szukasz pracy biurowej w Krakowie? Wiążesz swoją przyszłość z księgowością bądź finansami, ale przeszkadza Ci brak doświadczenia w branży? Nie przejmuj się, dla nas to nie problem. Ta propozycja jest również dla Ciebie :). Poniżej niezbędne szczegóły.

  Poszukujemy osób z orzeczeniem do pracy w działach księgowym bądź finansowym na różnych, w zależności od prezentowanych umiejętności i doświadczenia zawodowego, poziomach organizacji: od stanowisk asystenckich do specjalistów. Miejscem pracy bardzo ładny, nowoczesny kompleks biurowy w Krakowie 🙂 .

  Główne zadania osób zatrudnionych na tych stanowiskach:
  • Komunikacja z międzynarodowymi centrami/oddziałami Firmy oraz Kontrahentami w celu wymiany wiadomości finansowo-księgowych ( odpowiedzi za zadawane pytania ze strony kontrahentów )
  • Przetwarzanie danych finansowo-księgowych, kontrola przesyłanych wiadomości pod kątem poprawności i kompletności
  • Czuwanie nad poprawnością procesów finansowych/księgowych zgodnie z przyjętymi procedurami…

 • inspektor

  Praca: małopolskie i okolice

 • BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Służba Cywilna – Ogłoszenie dodane: 17 sty 2017
  Izba Administracji Skarbowej w KrakowieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorIzba Administracji Skarbowej w Krakowieul. Wiślna 7, 31-007 KrakówZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przekazywanie wiadomości na temat poszczególnych form opodatkowania oraz wskazywanie różnic pomiędzy nimi przyjmowanie podań i deklaracji oraz wydawanie zaświadczeńprzyjmowanie podań, deklaracji i zgłoszeń określonych w odrębnych przepisach, w szczególności dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe od płatników składek ZUS oraz deklaracje i podania wynikające z przepisów o podatku akcyzowym archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do portalu podatkowego informowanie o danych kontaktowych właściwych organów wraz ze wskazaniem zakresu ich kompetencji potwierdzanie profili zaufanych elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) udzielanie instruktażu elektronicznego wypełnienia wniosków o wpis do CEIDG Warunki pracy- praca administracyjno – biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,- związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca szczególnej koncentracji, dokładności,- obsługa innych urządzeń biurowych,- działanie pod presją czasu,- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne – okna,- budynek nie jest wyposażony w windę, posiada toaletę dostosowaną dla osób z niepełnosprawnością jedynie na parterze.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. – ogłoszenie o naborze w celu zastępstwaOferty składa się za pośrednictwem operatora usług pocztowych bądź osobiście: dziennik podawczy parter/pok. 5 bądź w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W ofercie należy podać numer ogłoszenia. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, w tym niekompletne bądź wysłane po terminie, nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis i aktualną datę. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o dacie postępowania selekcyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie (prosimy o podanie aktualnych adresów e-mail i numerów telefonów).Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2660 zł.Do składania dokumentów zapraszamy osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem wiadomości dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).Instrukcja w sprawie naboru pracowników do Izby Administracji Skarbowej w Krakowie znajduje się na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej pod adresem http://www.iskrakow.krak.pl/staticfiles/instrukcja_w_sprawie_naboru.pdfOferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracy1 rok doświadczenia zawodowegow obszarze związanym z zadaniami realizowanymi na stanowisku pracypozostałe wymogi niezbędne:Otwarty stosunek do klientaUmiejętność przekazywania wiadomości w sposób jasny, precyzyjny i zwiezłyZnajomość przepisów prawa związanych z wykonaniem zadań wymienionych w opisiePosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweUmiejętność interpretacji przepisów prawnychUmiejętność obsługi aplikacji biurowychUmiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowiskuUmiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stresUmiejętność rozmowy z trudnym klientemDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyDokumenty należy złożyć do: 2017-01-19Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu…

 • referent

  Praca: małopolskie i okolice

 • BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Służba Cywilna – Ogłoszenie dodane: 17 sty 2017
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w KrakowieMałopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referentWojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 6Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie komputerowej ewidencji spraw wpływających do wydziałuzakładanie teczek sprawprzygotowywanie pism przekazujących akta I instancji po zakończneiu postępowań przed organami II instancjiprzygotowanie dokumentacji spraw w związku ze złożonymi skargami do WSAsporządzanie pism w celu prawidłowego przekazania zasądzonych kosztów przez WSA po wyrokuWarunki pracyPraca biurowa z dokumentami w siedzibie Inspektoratu z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera powyżej 4 godzin dziennie. W czasie pracy istnieje konieczność przemieszczania się w celach służbowych miedzy pokojami i piętrami w obrębie urzędu. Inspektorat będzie zajmował budynek biurowy, wyposażony w windę oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość ograniczonego poruszania się z uwagi na drzwi z samozamykaczem. Stanowisko wyposażone zgodnie ze standardami w meble biurowe, komputer i sprzęt biurowy. Praca wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2200,00 zł. brutto, dodatek za wysługę lat zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz inne składniki wynikające z przepisów szczególnych.Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem „oferta pracy – nr ogłoszenia”, osobiście bądź za pośrednictwem poczty. Wzory oświadczeń zamieszczono pod adresem: http://bip.malopolska.pl/winbkrakow/Article/id,112295.html.Wymagane dokumenty: życiorys, list motywacyjny i oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno – prawne. Lista osób spełniających wymogi formalno – prawne oraz wiadomość dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie: http://bip.malopolska.pl/winbkrakow,m,112295,praca-w-inspektoracie.htmlOferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Złożonych propozycji nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.Dodatkowe informacje w kwestii naboru można uzyskać pod numerem telefonu 12 410 73 74.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymogi niezbędne:znajomość przepisów z zakresu pracy kancelaryjno – biurowej i archiwizacyjnej,umiejętność redagowania pism urzędowychbiegła umiejętność pracy przy pomocy komputera i innych urządzeń biurowych,odpowiedzialność, terminowość i staranność w wykonywaniu zadań,samodzielność w działaniu oraz umiejętność pracy w zespole,komunikatywność i odporność na strsPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweumiejętność obługi programu do elektronicznego zarządzania dokumentacją,znajmość przepisów Kpa i ustawy o dostępie do wiadomości publicznej.Dokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi niezbędnego w zakresie wykształceniaOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyDokumenty należy złożyć do: 2017-01-23Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu…

 • Lekarz Endokrynolog, bądź w trakcie specjlaizacji Kraków

  Praca: małopolskie i okolice

 • Kompendium24 – Ogłoszenie dodane: 16 sty 2017
  Medicover Sp. z o.o.

  Lekarz Endokrynolog, bądź w trakcie specjlaizacji Kraków
  Specjalizacja: Endokrynologia

  O Medicover
  Jesteśmy międzynarodową firmą oferującą prywatną opiekę medyczną. Swoją działalność rozpoczęliśmy w kraju w 1994 roku, by następnie rozszerzyć ją na kolejne kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Aktualnie jesteśmy obecni w 13 krajach. W Polsce troszczymy się o zdrowie powyżej pół miliona osób. Wysoka jakość naszych usług oraz satysfakcja pacjentów sprawiają, że Medicover jest utożsamiany z kompleksową opieką zdrowotną na najwyższym poziomie.
  Aktualnie poszukujemy osób na stanowisko:
  Lekarz Endokrynolog
  miejsce pracy: Kraków
  Poszukujemy osoby, która posiada:
  – II stopień specjalizacji bądź ukończoną specjalizację wg nowego trybu
  – Ukończony 2,5 letni staż i jest w trakcie specjlaizacji
  – Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
  – Umiejętność obsługi komputera
  Oferujemy miejsce pracy, w którym lekarze cenią sobie:
  – Dostęp do nowoczesnej diagnostyki, możliwość współpracy z innymi specjalistami
  – Pracę zespołową z wysoko wykwalifikowanymi pielęgniarkami/pielęgniarzami
  – Wzajemną pomoc i wsparcie współpracowników
  – Nowoczesny system elektronicznej dokumentacji medycznej
  – Wsparcie systemów informatycznych w pracy lekarza np. baza leków bądź baza światowej wiedzy medycznej
  – Estetyczne, nowocześnie wyposażone centra medyczne
  – Możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin (do indywidualnego ustalenia)
  – Współpracę w oparciu o kontrakt gospodarczy…

 • Lekarz Okulista – Kraków

  Praca: małopolskie i okolice

 • Kompendium24 – Ogłoszenie dodane: 16 sty 2017
  Medicover Sp. z o.o.

  Lekarz Okulista – Kraków
  Specjalizacja: Okulistyka

  O Medicover
  Jesteśmy międzynarodową firmą oferującą prywatną opiekę medyczną. Swoją działalność rozpoczęliśmy w kraju w 1994 roku, by następnie rozszerzyć ją na kolejne kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Aktualnie jesteśmy obecni w 13 krajach. W Polsce troszczymy się o zdrowie powyżej pół miliona osób. Wysoka jakość naszych usług oraz satysfakcja pacjentów sprawiają, że Medicover jest utożsamiany z kompleksową opieką zdrowotną na najwyższym poziomie.
  Obecnie poszukujemy osób na stanowisko:
  Lekarz Okulista
  miejsce pracy: Kraków, CM Bora Komorowskiego bądź Podgórska
  Poszukujemy osoby, która posiada:
  -II stopień specjalizacji bądź ukończona specjalizacja wg nowego trybu ( lekarz
  w trakcie specjalizacji )
  -gotowość do pracy w soboty ( 6 godzin )
  -umiejętność obsługi komputera
  -znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
  Oferujemy miejsce pracy, w którym lekarze cenią sobie:
  -dobrą organizację pracy i przyjazną atmosferę
  -koordynowaną opiekę nad pacjentem opartą o międzynarodowe standardy kliniczne
  -dostęp do nowoczesnej diagnostyki, możliwość współpracy z innymi specjalistami
  -pracę zespołową z wysoko wykwalifikowanymi pielęgniarkami/pielęgniarzami
  -wzajemną pomoc i wsparcie współpracowników
  -nowoczesny system elektronicznej dokumentacji medycznej
  -wsparcie systemów informatycznych w pracy lekarza np. baza leków bądź baza światowej wiedzy medycznej
  -estetyczne, nowocześnie wyposażone centra medyczne
  -współpracę w oparciu o kontrakt gospodarczy
  Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV.
  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez Medicover Sp. z o.o. z siedzibą
  w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00- 807 Warszawa, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia
  29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”…

 • Lekarz Ortopeda Kraków

  Praca: małopolskie i okolice

 • Kompendium24 – Ogłoszenie dodane: 16 sty 2017
  Medicover Sp. z o.o.

  Lekarz Ortopeda Kraków
  Specjalizacja: Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

  O Medicover
  Jesteśmy międzynarodową firmą oferującą prywatną opiekę medyczną. Swoją działalność rozpoczęliśmy w kraju w 1994 roku, by następnie rozszerzyć ją na kolejne kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Aktualnie jesteśmy obecni w 13 krajach. W Polsce troszczymy się o zdrowie powyżej pół miliona osób. Wysoka jakość naszych usług oraz satysfakcja pacjentów sprawiają, że Medicover jest utożsamiany z kompleksową opieką zdrowotną na najwyższym poziomie.
  Obecnie poszukujemy osób na stanowisko:
  Lekarz Ortopeda
  miejsce pracy: Kraków, CM Bora Komorowskiego bądź Podgórska
  ( Praca w SOBOTY )
  Poszukujemy osoby, która posiada:
  – II stopień specjalizacji bądź ukończona specjalizacja wg nowego trybu
  – Gotowość do pracy w soboty ( 6 godzin )
  – Umiejętność obsługi komputera
  – Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywny
  Oferujemy miejsce pracy, w którym lekarze cenią sobie:
  – Dobrą organizację pracy i przyjazną atmosferę
  – Koordynowaną opiekę nad pacjentem opartą o międzynarodowe standardy kliniczne
  – Dostęp do nowoczesnej diagnostyki, możliwość współpracy z innymi specjalistami
  – Pracę zespołową z wysoko wykwalifikowanymi pielęgniarkami/pielęgniarzami
  – Wzajemną pomoc i wsparcie współpracowników
  – Nowoczesny system elektronicznej dokumentacji medycznej
  – Wsparcie systemów informatycznych w pracy lekarza np. baza leków bądź baza światowej wiedzy medycznej
  – Estetyczne, nowocześnie wyposażone centra medyczne
  – Współpracę w oparciu o kontrakt gospodarczy
  Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV.
  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez Medicover Sp. z o.o. z siedzibą
  w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00- 807 Warszawa, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia
  29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”…

 • Lekarz Pediatra bądź Medycyny Rodzinnej, Kraków

  Praca: małopolskie i okolice

 • Kompendium24 – Ogłoszenie dodane: 16 sty 2017
  Medicover Sp. z o.o.

  Lekarz Pediatra bądź Medycyny Rodzinnej, Kraków
  Specjalizacja: Pediatria, Medycyna rodzinna

  Jesteśmy międzynarodową firmą oferującą prywatną opiekę medyczną. Swoją działalność rozpoczęliśmy w kraju w 1994 roku, by następnie rozszerzyć ją na kolejne kraje. Aktualnie jesteśmy obecni w 14 krajach europejskich oraz w Indiach. W Polsce troszczymy się o zdrowie powyżej 700 tys. Pacjentów, a 2500 naszych lekarzy w 31 centrach medycznych realizuje rocznie powyżej 3 miliony konsultacji. Wysoka jakość naszych usług oraz satysfakcja pacjentów sprawiają, że Medicover jest utożsamiany z kompleksową opieką zdrowotną na najwyższym poziomie.
  Naszą misją jest utrzymanie pacjentów w jak najlepszym zdrowiu. Dokładamy wszelkich starań, aby sprawowana przez nas opieka medyczna wpływała na podniesienie jakości ich życia.
  W chwili obecnej do naszego zespołu poszukujemy osób na stanowisko:
  Lekarz Pediatra bądź Medycyny Rodzinnej
  Miejsce pracy: Kraków
  Poszukujemy osoby, która:
  • Ukończyła specjalizację bądź jest na jej ostatnim roku
  • Posiada umiejętność pracy pod presją czasu
  • Sprawnie się komunikuje i wie jak budować relacje z pacjentem
  • Ceni sobie kulturę opartą na współpracy i wzajemnym zaufaniu
  • Potrafi obsługiwać komputer i chce pracować w oparciu o elektroniczny system dokumentacji medycznej
  • Znajomość języka angielskiego – mile widziana
  Oferujemy miejsce pracy, w którym znajdziesz:
  • Dobrą atmosferę i sprawną organizację pracy
  • Pracę zespołową z wysoko wykwalifikowanymi pielęgniarkami/pielęgniarzami
  • Koordynowaną opiekę nad pacjentem opartą o międzynarodowe standardy kliniczne
  • Dostęp do nowoczesnej diagnostyki, łatwość konsultacji ze specjalistami
  • Elastyczne godziny pracy i benefity (opieka medyczna oraz pakiet Multi Sport przy zatrudnieniu powyżej 20 godzin tygodniowo)
  • Nowoczesny system elektronicznej dokumentacji medycznej
  • Wsparcie systemów informatycznych w pracy lekarza np. baza leków bądź baza światowej wiedzy medycznej
  Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV
  W aplikacji prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez Medicover Sp. z o.o. z siedzibą
  w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00- 807 Warszawa, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych….

 • Lekarskie wizyty domowe – cala Polska.

  Praca: małopolskie i okolice

 • Kompendium24 – Ogłoszenie dodane: 16 sty 2017
  Lekarskie wizyty domowe – cala Polska.
  Specjalizacja: Pediatria, Choroby wewnętrzne

  MEDCAM Assistance to wieloletni, sprawdzony dostawca usług „medical assistance” na polskim rynku.Każdego roku dostarczamy naszym konsumentom kilkanaście tysięcy usług medycznych w tym również wizyt lekarskich.
  Jeżeli jesteś lekarzem rodzinnym, pediatrą bądź internistą, to mamy dla Ciebie propozycję współpracy, która może być dodatkowym źródłem dochodu.
  Nie wymagamy posiadania działalności gospodarczej, zapewniamy elastyczny model współpracy, dostosowany do Twoich potrzeb.
  Skontaktuj się z nami aby otrzymać dodatkowe informacje.
  Poszukujemy lekarzy z terenu całej Polski.

 • Lekarz pediatra

  Praca: małopolskie i okolice

 • Kompendium24 – Ogłoszenie dodane: 16 sty 2017
  Lekarz pediatra
  Specjalizacja: Pediatria

  Przychodnia Zdrowia Radziszów zatrudni lekarza pediatrę.
  W związku z rozwojem placówki poszukujemy do współpracy lekarza pediatrę (lub w trakcie specjalizacji).
  Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny bądź przesłanie CV na adres mailowy….

 • Specjalista ds. handlu

  Praca: małopolskie i okolice

 • Gospodarstwo Pasieczne Sądecki Bartnik Sp. z o.o. – Ogłoszenie dodane: 16 sty 2017
  – negocjowania umów handlowych i opieki nad przebiegiem transakcji
  – poszukiwanie, nawiązywanie i utrzymywanie relacji z klientami
  – przygotowywanie propozycji handlowych
  – opracowywanie krótko- i długoterminowych planów handlowych
  – analiza rynku branżowego (produkcja spożywcza)
  – monitorowanie zmian na rynku, inicjowanie usprawnień oraz optymalizacja procesów biznesowych…

 • Programista C/C++ (niekonieczne doświadczenie)

  Praca: małopolskie i okolice

 • Adecco Poland Sp. z o.o. – Ogłoszenie dodane: 16 sty 2017
  Dla jednego z naszych klientów poszukujemy osoby na stanowisko: Programista C/C++ do Nowego Sącza.
  Do obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie:
  tworzenie oprogramowania na urządzenia
  testowanie urządzeń oraz tworzenie oprogramowania testującego
  Wymagania:

  znajomość jezyków programowania (C/C++)
  znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej
  mile widziane wcześniejsze doświadczenie (komercyjne bądź niekomercyjne) na stanowisku Programisty
  Oferujemy:

  atrakcyjne wynagrodzenie do 6500 PLN brutto
  pakiet socjalny
  możlwiość pracy przy innowacyjnym produkcie
  rozwojowe środowisko pracy
  Numer referencyjny: PC/122016/KRK…

 • Automotive Expert

  Praca: małopolskie i okolice

 • Sii Sp. z o.o. – Ogłoszenie dodane: 16 sty 2017
  With over 2500 Engineers, Sii is the top IT & engineering services provider in Poland. We work with passion for the best companies!
  At the moment we are looking for:Automotive Expert
  City: Kraków170111-76163

  TasksC configuration and programming (Autosar architecture)Integrating MCAL driversCreating complex driversWorking on RTE, integrating Autosar SW components delivered by customerreating own Autosar SW components
  Required profileMin. 5 years of professional experience in designing and programming of embedded systemsMin. 1 year of professional experience in designing and programming of Autosar embedded systemsVery good knowledge of C languageKnowledge of Autosar tools ( Vector DaVinci Configurator/Developer, Mentor VSx, EB Tresos or other)Experience in Autosar environmentKnowledge of basics of electronicsExperience in creating software for real-time systemsMSc degree in Electronics or Computer Science or relatedAbility to speak, to read and to write EnglishTeam orientedExperience in automotive industry, Knowledge of software production processes (CMM, Agile, SCRUM or other) is nice to haveKnowledge of tools used for requirement management (IBM DOORS, Polarion), configuration management (IBM Rational Synergy, Git) and error management (IBM Rational Change, Jira) is nice to haveKnowledge of CAN, LIN, FlexRay interface and related tools (Vector CANoe) is nice to have
  We offerRich compensation package: private medical health care, technical trainings, English classes and Multikafeteria cardOpportunity to choose form of employment, also B2B cooperationPossibility to design your own career path clearly. We can offer you opportunity to choose projects, technologies and sectorsWork and life balance. We respect you free time and promise good relations within teams and a lot of integration parties for you and your familyFlexible working hours or possibility to work remotlyIf you would like to know more about our benefits… apply to Sii!

  Interested individuals are encouraged to send their resume to

  rekrutacja-krakow@pl.sii.eu

  together with an approval for the processing of personal data listed below:

  „I hereby agree for the processing of my personal data by Sii Sp. z o. o, Al. Niepodległości 69, 02-626 Warszawa, enclosed in the application documents submitted by me, including their processing in the future – for the purpose of the recruitment process. This consent is submitted voluntarily and I declare that I have been informed of the powers I am entitled to in accordance with the Protection of Personal Data Act from August 29, 1997 (consolidated version: Journal of Laws from 2002, No. 101., item 926. with amendments”.

  Please note that we will contact only selected candidates.

 • Pracownik Restauracji KFC Floriańska

  Praca: małopolskie i okolice

 • KFC – Ogłoszenie dodane: 16 sty 2017
  PRACOWNIK RESTAURACJI
  Od zaraz 12zl
   
  Witam, zatrudnimy pracowników do obsługi klientów, serwisu i kuchni. Nie wymagamy doświadczenia, bo zatrudnimy ludzi a nie CV.
  Oferujemy:
  -Ciekawą stabilną pracę w miłym młodym zespole.
  -Profesjonalne szkolenia, dzięki którym podniesiesz swoje kwalifikacje.
  -Grafik dostosowany do potrzeb pracownika, np. studentów
  -Nagrody i premie za dobre wyniki w pracy.
  -Posiłek pracowniczy
  Wymagamy:
  -Uśmiechu do klientów.
  -Dbanie o dobry wizerunek restauracji.
  -Realizowanie powierzonych zdań m.in. dbanie o sprzęt i porządek na stanowisku pracy.
  -Umiejętności pracy w zespole.
  -Książeczki sanepidowskiej.
   
  Oferta pracy skierowana jest również do osób niepełnosprawnych. Zatrudniamy ludzi na umowy zlecenie oraz umowę o pracę.
   
  Wyślij nam swoje CV na adres podany poniżej w formularzu. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
   
  Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
   
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb bieżącej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”
   
  Restauracja mieści się na ul. Floriańskiej w budynku KFC….

 • Pracownik Pomocniczy w Sklepie w strefie wolnocłowej – lotnisko Balice

  Praca: małopolskie i okolice

 • Adecco Poland Sp. z o.o. – Ogłoszenie dodane: 16 sty 2017
  Obowiązki:
  obsługa Klientów sklepu,
  dbałość o odpowiednią ekspozycję asortymentu,
  sprzedaż produktów luksusowych w strefie wolnocłowej takich jak: perfumy, kosmetyki, alkohole, słodycze, akcesoria, zabawki,
  pomoc przy sprawdzaniu dostaw,
  obsługa kasy fiskalnej.
  Wymagania:
  samodzielność, zaangażowanie i odpowiedzialność w pracy,
  chęci do pracy.
  Oferujemy:
  umowę zlecenie,
  elastyczny czas pracy w zależności od dyspozycyjności (godziny pracy do ustalenia),
  wynagrodzenie: 12 zł netto/h – stawka dzienna, 15 zł netto/h – nocna i 17 zł netto/h – w święta.
  Numer referencyjny: PPS/07/2016/KRK…

Warto sprawdzić
Kredyt na dowód
Przeczytaj

Pożyczki dla bezrobotnych

Pożyczki dla bezrobotnych Czy osoba bezrobotna ma szansę na pożyczkę? Osoby które, nie mogą przedstawić ...Więcej

Najkorzystniejszy kredyt 6000 zł.Ranking z dnia sobota, 07 stycznia 2017r.

Najkorzystniejszy kredyt 6000 zł.Ranking z dnia sobota, 07 stycznia 2017r. W naszym porównaniu sprawdziliśmy warunki kredytu na kwotę 6000 złotych. Spłata zobowiązania ...Więcej

Technologia w sektorze usług pożyczkowych

Technologia w sektorze usług pożyczkowych Nowe technologie to nie tylko więcej wygody w świecie finansów. To również zwiastun ...Więcej

Szybka pożyczka, przy minimum formalności w Alior Banku

Szybka pożyczka, przy minimum formalności w Alior Banku Pożyczka bankowa z szybką weryfikacją przy minimalnych wymaganiach na dodatek z niskim ...Więcej

Najtańszy kredyt 12000 zł.Ranking z dnia środa, 07 grudnia 2016r.

Najtańszy kredyt 12000 zł.Ranking z dnia środa, 07 grudnia 2016r. W naszym rankingu przetestowaliśmy warunki kredytu gotówkowego na kwotę 12000 PLN. Spłata ...Więcej

Kredyt na nagłe wydatki

Kredyt na nagłe wydatki Badania pokazują, że prawie 40% osób posiadających kredyt gotówkowy przeznacza otrzymane pieniądze na ...Więcej

Jak pożyczać za darmo?

Jak pożyczać za darmo? W kryzysowych sytuacjach sięgamy najczęściej po szybkie chwilówki, nie zwracając uwagi na ...Więcej

Porównania - kredyt 80000 zł.Ranking z dnia poniedziałek, 07 listopada 2016r.

Porównania - kredyt 80000 zł.Ranking z dnia poniedziałek, 07 listopada 2016r. Najlepsze kredyty gotówkowe. Ranking z dnia poniedziałek, 07 listopada 2016r.. Zestawienie ...Więcej

Pożyczki ratalne

RANKING STYCZEŃ 2017r.
Ocena
6/10
Ratka.pl
Ocena
9/10
Hapi Pożyczki
Ocena
9/10
Hapi Pożyczki
Ocena
7/10
Monedo
Ocena
5/10
KredytOK
Ocena
5/10
Wonga
Ocena
5/10
Wonga
Ocena
5/10
SuperCredit
Ocena
10/10
Fura-Kasy
Pożyczki chwilówki

RANKING STYCZEŃ 2017r.
Ocena
5/10
Finansowo
Ocena
5/10
SuperCredit
Ocena
9/10
Kasa Tak
Ocena
9/10
Ekspres Kasa
Ocena
8/10
Halopożyczka
Pożyczkaw kilka minut !
POŻYCZ NAWET 25.000 ZŁ W 15 MINUT!
 • Do 1.000 pożyczka za 0 zł
 • Błyskawiczna decyzja
 • Pożyczka z opcją bez BIK!
 • WYPEŁNIJ WNIOSEK

Szybkie pożyczki bankowe

RANKING STYCZEŃ 2017r.
Ocena
10/10
Bank Millennium
Ocena
9/10
Alior Bank
Ocena
9/10
Alior Bank
Ocena
9/10
Alior Bank
Ocena
7/10
Ferratum Bank
Ocena
7/10
Ferratum Bank