Szukasz kredytu lub pożyczki?

Już nie musisz, nigdzie nie znajdziesz korzystniejszej oferty!

Wypełnij formularz

Oferty pracy dolnośląskie
Szybka Pożyczka
Od 2 do 12 miesięcy do 25000 zł

KREDYT LUB POŻYCZKA?

NAWET DO 150.000

Błyskawiczna decyzja, minimum formalności.

Nigdzie nie znajdziesz korzystniejszej pożyczki!

Również dla osób z ograniczoną zdolnością kredytową.

SprawdźOferty pracy dolnośląskie

Oferty pracy z województwa dolnośląskiego. Codziennie dziesiątki nowych propozycji pracy. Sprawdzaj codziennie oferty w naszym portalu, oferty pracy aktualizowane są na bieżąco, dzięki temu masz wielkie szanse na znalezienie atrakcyjnej oferty pracy.1x1.trans Pożyczki dla bezrobotnych 

 • inspektor (dolnośląskie)
 • BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Służba Cywilna – Ogłoszenie dodane: 22 sie 2017
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we WrocławiuDolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorul. Piłsudskiego 15-1750-044 WrocławZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:kontrola występowania oraz nadzór nad zwalczaniem organizmów kwarantannowych i regulowanychpobieranie prób roślin, produktów roślinnych i przedmiotów do badań laboratoryjnychkontrola zdrowotności oraz przemieszczania roślin, produktów roślinnych, przedmiotów i środków transportu, w celu spełnienia wymagań fitosanitarnychprowadzenie urzędowych działań monitoringowych, w celu spełnienia określonych wymagań specjalnychkontrola dokumentów u zarejestrowanych przedsiębiorcówuczestnictwo w kontrolach stosowania środków ochrony roślin i obrotu materiałem siewnymwpisywanie danych do Zintegrowanego systemu informacji w ochronie roślinsporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu organizmów szkodliwychWarunki pracyPraca biurowo-terenowa, częste kontakty zewnętrzne, kontakt z czynnikami alergizującymi, możliwy kontakt ze środkami ochrony roślin, wysiłek fizyczny przy pobieraniu prób.Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze i piętrze budynku, brak podjazdu dla niepełnosprawnych, brak windy, poruszanie się samochodem służbowym, praca z komputerem.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. – oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,- oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone po upływie 30 dni od zakończenia rekrutacji, jeżeli wcześniej nie zostaną odebrane przez kandydatów/kandydatki,- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 071/371-84-35.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewnedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:Pełna znajomość ustawy o ochronie roślin wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,Znajomość obsługi komputeraPrawo jazdy kat. B (doświadczenie w prowadzeniu pojazdu)KomunikatywnośćNiekonfliktowośćPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweOdporność na stresDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopia prawa jazdyKwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie Urzędu https://piorin.gov.pl/wiorin/dolnoslaskie/ w zakładce Formularze)Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyDokumenty należy złożyć do: 2017-09-01Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu…

 • starszy referent (dolnośląskie)
 • BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Służba Cywilna – Ogłoszenie dodane: 22 sie 2017
  Izba Administracji Skarbowej we WrocławiuDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy referentIzba Administracji Skarbowej we WrocławiuPowstańców Śląskich 24,26 53-333 WrocławZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie ewidencji podatników i płatników w celu odzwierciedlenia stanu faktycznego w systemach informatycznych. Obsługiwanie zgłoszeń identyfikacyjnych celem nadania numeru NIP oraz zgłoszeń rejestracyjnych VAT-R celem zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT i VAT UE. Weryfikowanie danych w rejestrach lokalnych celem stworzenia rzetelnej i aktualnej bazy danych identyfikacyjnych. Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: – praca administracyjno-biurowa, – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, – praca siedząca niewymuszona, jednozmianowa,- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:- pomieszczenie biurowe w budynku VI kondygnacyjnym, – narzędzia pracy – komputer stacjonarny i sprzęt biurowy, – budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych na wyższych kondygnacjach.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. – ogłoszenie o naborze w celu zastępstwaOferty można składać również w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu) oraz numer ogłoszenia. Kandydat wybrany do zatrudnienia na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu obowiązany będzie do złożenia oświadczeń wynikających: – z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, – z art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.). W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczeń z poz. „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Oświadczenia kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, w przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów, po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu www.dolnoslaskie.kas.gov.pl Metody i techniki naboru: – weryfikacja formalna dokumentów, – test wiedzy,- rozmowa kwalifikacyjna Kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi 3.016,88 zł brutto przy mnożniku kwoty bazowej wynoszącym 1,61. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem tel. 71/ 797 73 29 lub 71/ 797 73 07 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku), 71 365 27 07 (sprawy organizacyjne i formalne). Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopowyżej 0,5 roku w administracji publicznej lub pracy biurowej.pozostałe wymagania niezbędne:Umiejętność obsługi aplikacji biurowychUmiejętność redagowania pismPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaDokumenty należy złożyć do: 2017-08-28Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu…

  


 • starszy referent (dolnośląskie)
 • BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Służba Cywilna – Ogłoszenie dodane: 22 sie 2017
  Komenda Miejska Policji w Zielonej GórzeKomendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy referentKomenda Miejska Policjiul. Partyzantów 4065-332 Zielona Góra Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:1. obsługa kancelaryjno-biurowa sekretariatu Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze oraz innych komórek organizacyjnych2. Przyjmowanie z Poczty Specjalnej całości korespondencji adresowanej na KMP, ewidencja pism wpływających i wychodzących, rejestrowanie książek; 3. Ewidencjowanie korespondencji o klauzuli „zastrzeżone”:4. Kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu Komendantom w celu właściwego obiegu dokumentów jawnych i zastrzeżonych, przekazywanie korespondencji zgodnie z dekretacją do komórek/jednostek organizacyjnych w celu nadania dalszego biegu sprawom5. Gromadzenie, kompletowanie, ewidencjonowanie resortowych aktów prawnych, dokonywanie ich dystrybucji oraz aktualizacji w celu wdrożenia w życie obowiązujących przepisów i prawidłowego obiegu dokumentów jawnych6. Redagowanie pism i aktów prawnych na polecenie przełożonego – w celu wsparcia pracy Komendantów7. Sprawdzanie pod względem formalnym projekty aktów normatywnych oraz projekty decyzji;8. Branie udziału w czynnościach związanych z przekazywaniem jednostkom i komórkom organizacyjnym w przypadkach zmian na stanowiskach – w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki9. Prowadzenie grafiku dyżurów, terminarza spotkań, narad, przygotowywanie i obsługa organizacyjno-recepcyjna spotkań z interesantami gośćmi, pobieranie pism z biura przepustek;10. Przygotowywanie i opracowanie dokumentów przeznaczonych do archiwizacji wytworzonych w ramach działania sekretariatu i Zespołu Prezydialnego, sporządzanie na bieżąco spisów akt kat. A i B oraz protokołów brakowania kat. BC i przekazywanie ich do składnicy akt KMPPrzekazywanie poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom podległych komórek i jednostek organizacyjnychWarunki pracy- podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem;- większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej;- umiejętność kontaktu z klientem zewnętrznym, reprezentowanie urzędu na zewnątrz, – czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnejInne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. – ogłoszenie o naborze w celu zastępstwaPlanowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 1 miesiąca od publikacji ogłoszenia. Proponowane wynagrodzenie miesięcznie: wynagrodzenie zasadnicze 2334,- zł brutto plus dodatek za wieloletnią pracę (uzależniony od stażu pracy – od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. W ofercie należy podać nr ogłoszenia.Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: www.dsc.kprm.gov.pl Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.Listę kandydatów spełniających wymagania formalne i niezbędne określone w o ogłoszeniu oraz termin i miejsce kolejnego etapu naboru będą każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze pod adresem www.zgora.lubuska.policja.gov.pl w zakładce BIP KMP Zielona Góra, na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem II etapu naboru. Planowane techniki i metody naboru:-test wiedzy,-rozmowa kwalifikacyjna.Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: średnie adminiostracyjnnedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:znajomość przepisów:o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Dz.U. z 2011 nr 14 poz.67:o Decyzja Nr 16/2009 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. i w jednostkach nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkpo Zarządzenie nr 920 KGP z dnia 11. 09. 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji z późn.zm.o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 20.06.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” Dz.U.20016.283o Zarządzenie Nr 17 Komendanta Głównego Policji z dn. 14.05.2014 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnejo Ustawa z dn. 21.11.2008 r. o służbie cywilnej Dz.U. 2008 Nr 227 poz.1505 ze zm.;o Zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dn.06.10.2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej. o Znajomość zasad Dress Code w pracy biurowejo Znajomość struktury organizacyjnej KMP w Zielonej GórzePosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweumiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrzumiejętność kontaktu z trudnym klientem, umiejętność negocjowaniaumiejętność koordynowania działań i zarządzania czasemzdolność analitycznego myśleniakreatywnośćumiejętności organizacyjneDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie • kopie świadectw pracy• kopie odbytych kursów i przeszkoleń Dokumenty należy złożyć do: 2017-09-04Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu…

 • inspektor weterynaryjny (dolnośląskie)
 • BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Służba Cywilna – Ogłoszenie dodane: 22 sie 2017
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w WołowiePowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor weterynaryjnyInspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wołowie Ul. M. Skłodowskiej-Curie 956-100 WołówZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Zadanie 1: prowadzenie spraw zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania, prowadzenie spraw z zakresu rejestracji chorób zakaźnych zwierząt,Zadanie 2: prowadzenie spraw z zakresu działalności podmiotów sektora akwakultury, prowadzenie spraw z zakresu prowadzenia zakładów drobiuZadanie 3: prowadzenie spraw z zakresu monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt,Zadanie 4: prowadzenie spraw z zakresu grzebania lub spalania zwłok zwierzęcych i ich częściZadanie 5: prowadzenie spraw z zakresu sporządzania dokumentacji merytorycznej dotyczącej planowania i wydatkowania środków z dotacji na dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania, w tym na odszkodowania, zapomogi i nagrody, zadania wynikające z planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, badania kontrolne zakażeń zwierząt oraz badania laboratoryjne,Zadanie 6: prowadzenie spraw z zakresu produkcji, pozyskiwania, konserwacji, obróbki, przechowywania i wprowadzania do obrotu lub wykorzystywania materiału biologicznego, prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakością zdrowotną materiału biologicznego,Zadanie 7: prowadzenie spraw z zakresu działania punktów kopulacyjnychZadanie 8: prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad siecią wymiany informacji służących do kontroli przemieszczania towarów z i do krajów członkowskich Unii Europejskiej, Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań- praca w terenie- kontakt ze zwierzętami, – sytuacje stresowe- zagrożenie korupcją Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. – ogłoszenie o naborze w celu zastępstwaInne informacje: Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie. Przewidywana data zatrudnienia 01.10.2017r.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnejdoświadczenie zawodowe/staż pracy1 rok doświadczenia zawodowego• Doświadczenie zawodowe 1-3 lata w danym obszarze• znajomość przepisów w danym obszarze pozostałe wymagania niezbędne:Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyDokumenty należy złożyć do: 2017-09-06Decyduje data:wpływu oferty do urzędu…

  


 • Asystent – Lekarz POZ Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu (dolnośląskie)
 • Kompendium24 – Ogłoszenie dodane: 22 sie 2017
  Asystent – Lekarz POZ Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu
  Specjalizacja: Bez specjalizacji

  Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu zatrudni na stanowisku: asystent – lekarz POZ, jako pracownika cywilnego na pełen etat.
  Liczba miejsc przewidywanych do przyjęcia – 1 osoba.
  Wymiar czasu pracy: pełen etat.
  Planowany termin rozpoczęcia pracy: 11 września 2017 r.
  Charakter pracy:
  Realizowanie zadań z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w Ambulatorium z Izbą Chorych ZK nr 1 Wrocław – praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Istnieje możliwość rozpoczęcia specjalizacji – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 22 września 2011 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby Więziennej.
  Wymagania:
  -korzystanie z pełni praw publicznych
  -pełna zdolność do czynności prawnych
  -niekaralność
  -wykształcenie wyższe medyczne z prawem wykonywania zawodu lekarza
  -zdolność psychiczna i fizyczna pozwalająca na zatrudnienie na wymienionym stanowisku
  Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny….

Warto sprawdzić
Pożyczki ratalne
Ocena
9.4
MoneyMan
Ocena
9.3
Extra portfel
Ocena
9.1
eKassa
Ocena
8.8
pożyczkaOK
Ocena
8.5
Freezl.pl
Ocena
8.1
Ratka.pl
Ocena
7.9
SUPER RATA
Ocena
7.5
HapiPożyczki
Ocena
7.2
SMS Kredyt
Ocena
6.8
Ratkomat.pl
Ocena
6.5
SuperCredit
Ocena
6.4
Wonga
Ocena
6.3
Ferratum Bank
Ocena
6.2
Provident
Weź pożyczkę!
Pożyczka dla każdego!
Przeczytaj

Chwilówkomat, pożyczki na 30 dni

Pożyczkę w firmie można zaciągnąć na okres do 30 dni. Chwilówkomat udziela ...Więcej

Pożycz nawet 5000 zł na okres do 720 dni w Ratka.pl

Pożyczkę w Ratka.pl można zaciągnąć na okres do 720 dni. Ratka.pl udziela pożyczek ...Więcej

Pożyczki pozabankowe przez Internet

Dawniej pożyczka w firmie pozabankowej kojarzyła się tylko z chwilówka na niskie kwoty, ...Więcej

Pożycz nawet 1500 zł na okres do 30 dni w Ekspres pożyczka

Pożyczkę w Ekspres pożyczka można zaciągnąć na okres do 30 dni. Firma udziela ...Więcej

Vivus, pożyczki do 4000 zł

Pożyczkę w Vivus można zaciągnąć na okres do 30 dni. Vivus udziela pożyczek ...Więcej

Pożyczka dla firmy. Na jakich warunkach, jak szybko, w jakim banku?

Pożyczka dla firmy. Na jakich warunkach, jak szybko, w jakim banku? Każda firma czy to mała czy duża od samego początku musi liczyć ...Więcej

Ekspres kasa, pożyczka na dowód bez zaśwaidczeń na 60 dni

Pożyczkę w firmie można zaciągnąć na okres do 60 dni. Firma udziela ...Więcej

DailyCredit, szybka pożyczka na 360 dni

Pożyczkę w DailyCredit można zaciągnąć na okres do 360 dni. DailyCredit udziela pożyczek ...Więcej

Opinie o szybkich pożyczkach

eKassa - Firma oceniona na 9.1 pkt.
Pawel - Powiedziano mi na co miałbym zwrócić uwagę przy wybieraniu pożyczki - porównać kosz ...
Zobacz »


Filarum - Firma oceniona na 5.2 pkt.
Speedy - Super chwilówka.Pierwszy raz zawnioskowałem o 500złotych lecz dostałem 300,ale taka kw ...
Zobacz »


Ratkomat.pl - Firma oceniona na 6.8 pkt.
Darek - Uważam że to jedna z lepszych firm pozyczkowych chociaż nie ma darmowej pierwszej poży ...
Zobacz »


Filarum - Firma oceniona na 5.2 pkt.
Darusiek - Polecam , szybko i sprawnie, pozyczka wpłynęła na konto dosłownie po kilkunastu minuta ...
Zobacz »ING Bank Śląski - Bank oceniony na 3 pkt.
Panio - Z mojej strony wielki plus dla ING szybka decyzja, podejście konsultantów bardzo grzeczn ...
Zobacz »


T-Mobile Usługi Bankowe - Bank oceniony na 5.3 pkt.
Artek - Warunki pożyczki są w miarę dobre, jeżeli już to mam spore zastrzeżenia do konsultan ...
Zobacz »


Pożyczki chwilówki

Zobacz cały ranking »


RANKING SIERPIEŃ 2017r.
Ocena
5/10
Finansowo
Ocena
5/10
SuperCredit
Ocena
8/10
Halopożyczka
Pierwsza za darmo!

Zajmie Ci to tylko 15 min.

1500, 2500, 4000 zł
a może 10.000 zł ? » Złóż wniosek
Pożyczka w kilka minut !
POŻYCZ NAWET 25.000 ZŁ W 15 MINUT!
 • Do 1.000 pożyczka za 0 zł
 • Błyskawiczna decyzja
 • Pożyczka z opcją bez BIK!
 • WYPEŁNIJ WNIOSEK


Najwyżej ocenione kredyty


Citi Handlowy
Citi Handlowy
Ocena
4.8

Prowizja: 5.00  %, RRSO: 15.16 


Volkswagen Bank Polska
Volkswagen Bank Polska
Ocena
5.5

Prowizja: 3.00  %, RRSO: 15.61 


Getin Noble Bank
Getin Noble Bank
Ocena
3.8

Prowizja: 5.00  %, RRSO: 18.65 


Santander Consumer Bank
Santander Consumer Bank
Ocena
5.6

Prowizja: 3.99  %, RRSO: 18.92 


Szybkie pożyczki bankowe

RANKING SIERPIEŃ 2017r.
Ocena
10/10
Bank Millennium
Ocena
9/10
Alior Bank
Ocena
9/10
Alior Bank
Ocena
9/10
Alior Bank
Ocena
10/10
Bank Millennium
Ocena
7/10
Ferratum Bank
Ocena
7/10
Ferratum Bank

25 minut temu Klient złożył wniosek o pożyczkę 100 zł
w Miloan.pl


Informacja zniknie za sekund