Szukasz kredytu lub pożyczki?

Już nie musisz, nigdzie nie znajdziesz korzystniejszej oferty!

Wypełnij formularz

Oferty pracy dolnośląskie

KREDYT LUB POŻYCZKA?

NAWET DO 150.000

Błyskawiczna decyzja, minimum formalności.

Nigdzie nie znajdziesz korzystniejszej pożyczki!

Również dla osób z ograniczoną zdolnością kredytową.

SprawdźOferty pracy dolnośląskie

Oferty pracy z województwa dolnośląskiego. Codziennie dziesiątki nowych propozycji pracy. Sprawdzaj codziennie oferty w naszym portalu, oferty pracy aktualizowane są na bieżąco, dzięki temu masz wielkie szanse na znalezienie atrakcyjnej oferty pracy.wybierz Oferty pracy dolnośląskie 

 • serwisant / monter (meble sklepowe) (dolnośląskie)
 • NEXT P.P. – Ogłoszenie dodane: 27 lut 2017
  Monter – Serwisant – mebli i urządzeń sklepowych – boksy kasowe. Osoba odpowiedzialna za realizację zadań w zakresie napraw awaryjnych, przeglądów okresowych, prac montażowych-remontowych boksów kasowych w obiektach u naszych klientów. Praca z dojazdem do klienta, wyjazdy-delegacje, w tym 2-3 dniowe, serwis awaryjny/na wezwanie. 
  Wyjazdy samochodem slużbowym – konieczne czynne prawo jazdy i doświadczenie. Przy wyjazdach zapewniony nocleg/hotel w przyzwoitym standardzie oraz diety na wyżywienie. Rejon działań – RP zachodnia-południowa-centralna, przy montażach-remontach wyjazdy w całej Polsce.
  Stanowisko samodzielne, zapewniamy wdrożenie i przeszkolenie.
  przeszkolenie przez serwisanta
  wynagrodzenie podstawowe oraz dodatki zależne od ilości instalacji
  zadaniowy, elastyczny czas wykonywania prac
  diety na wyżywienie, noclegi w hotelach
  wyposażenie sprzętowe i samochód serwisowy do podróży służbowych 

 • pełnomocnik do spraw ochrony wiadomości niejawnych (dolnośląskie)
 • BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Służba Cywilna – Ogłoszenie dodane: 27 lut 2017
  Urząd Statystyczny w Zielonej GórzeDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:pełnomocnik do spraw ochrony wiadomości niejawnychUrząd Statystyczny w Zielonej Górze ul. Spokojna 1 65-954 Zielona Góra Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:zapewnienie ochrony wiadomości niejawnych, w tym w systemach teleinformatycznych oraz stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa wiadomości niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,kontrola ochrony wiadomości niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki, planu ochrony wiadomości niejawnych w jednostce, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji,prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony wiadomości niejawnych, prowadzenie zwykłych i kontrolnych postępowań sprawdzających a także prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych bądź pełniących służbę w jednostce albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do wiadomości niejawnych oraz osób którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa bądź je cofnięto i przekazywanie danych tych osób do ewidencji prowadzonych odpowiednio przez ABW bądź SKW.Warunki pracy• praca w siedzibie Urzędu• praca administracyjno-biurowa• użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)• wymuszona pozycja ciała• oświetlenie sztuczne i naturalne• praca przy monitorze ekranowym• brak windy• przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnychInne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. Informacje o metodach i technikach naboru: Proces naboru składa się z następujących etapów: etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych propozycji do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymogi formalne, etap 2: pisemny test wiedzy merytorycznej, etap 3: rozmowa kwalifikacyjna. List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-zielonej-gorze/arch.html Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Kandydaci spełniający wymogi formalne o kolejnych etapach naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź e-mailem. Oferty kandydatów niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu przepisy naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 322 31 31 Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: wyższedoświadczenie zawodowe/staż pracy1 rok doświadczenia zawodowegopracy w administracjipozostałe wymogi niezbędne:obywatelstwo polskieważne poświadczenie bezpieczeństwa do dokumentów o klauzuli co najmniej „Poufne” wydane przez ABW albo SKW, a także przez były Urząd Ochrony Państwa bądź byłe Wojskowe Służby Informacyjnezaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony wiadomości niejawnych przeprowadzonym przez ABW albo SKW, a także przez byłe Wojskowe Służby Informacyjne,znajomość przepisów ustawy o ochronie wiadomości niejawnych i aktów wykonawczych do tej ustawy, znajomość ustawy o służbie cywilnej,obsługa komputera – pakiet MS Officerzetelność,organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowewspółpraca,komunikacja interpersonalnaPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkowespecjalistyczne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego przeprowadzone przez ABW albo SKW, zgodnie z ustawą o ochronie wiadomości niejawnychmyślenie analityczne,negocjowanie.Dokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracykopia ważnego poświadczenia bezpieczeństwa do dokumentów o klauzuli co najmniej „Poufne” wydanego przez ABW albo SKW, a także przez były Urząd Ochrony Państwa bądź byłe Wojskowe Służby Informacyjne,kopia zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony wiadomości niejawnych przeprowadzonym przez ABW albo SKW, a także przez byłe Wojskowe Służby InformacyjneOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi dodatkowego w zakresie specjalistycznego szkoleniaDokumenty należy złożyć do: 2017-02-27Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu…

  


 • Reinsurance Claims Team Leader (dolnośląskie)
 • Cyclad Sp. z o.o. – Ogłoszenie dodane: 27 lut 2017
  Job specification:
  Supporting and developing the team through regular communication, training, coaching and appraisals reviews
  Integrating and training of new joiners / training of team in conjunction with Subject Matter Experts
  Prioritizing and organizing team’s workloads
  Documenting and assisting with control processes and Internal Audit
  Ensuring Continuous Improvement initiatives are tracked and supported where necessary
  Developing and maintaining relationships with local teams and with stakeholders in the regions through frequent contact and being responsive to their needs
  Preparing reports as requested to support the claims management responsibilities
  Cooperating closely with Underwriting Support and Technical Accounting Team Leaders, ensure that the teams work collaboratively
  Ensuring processes, procedures and SLA’s are met and adhered to; Comply with claims guidelines and procedures

 • inspektor wojewódzki (dolnośląskie)
 • BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Służba Cywilna – Ogłoszenie dodane: 26 lut 2017
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we WrocławiuDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor wojewódzkiPl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 WrocławZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie spraw z zakresu udzielania zamówień publicznych oraz prowadzenie dokumentacji postępowaniapełnienie funkcji Koordynatora JAP oraz obsługiwanie informatycznej platformy CeZam, poprzez którą przekazywane jest planowane zapotrzebowanie na dostawy i usługi dla Urzędu przeznaczane do realizacji przez Centrum Usług Wspólnych w Warszawie,weryfikowanie poprawności sporządzania formularzy zgłoszeniowych oraz przypisania zamówienia do grupy zamówień,prowadzenie Głównego Rejestru Postępowań oraz Dodatkowego Rejestru Postępowań,prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Urząd,prowadzenie obsługi formalno-finansowej inwestycji oraz obsługi zakupów inwestycyjnych we współpracy z Głównym Księgowym,sporządzanie zbiorczego planu zamówień publicznych Urzędu obejmującego zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane przewidziane do realizacji w danym roku, na podstawie projektów planów zgłaszanych przez komórki organizacyjne Urzędu,sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zamówień publicznych w UrzędzieWarunki pracy- praca w siedzibie Urzędu,- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego bądź pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,-stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego,-narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,-występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,-budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Informacje o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze znajdują się na stronie internetowej www.bip.duw.pl w zakładce „praca w DUW”. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.duw.pl). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie z wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzająca nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru Administratorem danych jest Wojewoda Dolnośląski z siedzibą w: Wrocław 50-153, pl. Powstańców Warszawy 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Osoby składające oferty mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Obowiązek podania danych określonych w treści ogłoszenia wynika z art. 22(1) § 1 oraz art. 22(1) § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy, w związku z art. 4 i art. 28 ust. 2b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne. Osoby zakwalifikowane, które spełnią wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-64-08.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: wyższedoświadczenie zawodowe/staż pracy2 lata doświadczenia zawodowegow zakresie udzielania/kontroli zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznychpozostałe wymogi niezbędne:znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów wykonawczychznajomość ustawy o finansach publicznychznajomość ustawy kodeks cywilnyznajomość ustawy o dostępie do wiadomości publicznejznajomość klasyfikacji budżetowejznajomość regulacji unijnych dotyczących zamówień publicznychznajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwaumiejętność organizacji pracyumiejętność analitycznego myśleniaumiejętność komunikacji pisemnejkomunikatywnośćPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówDokumenty należy złożyć do: 2017-03-10Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu…

  


 • laborant (dolnośląskie)
 • BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Służba Cywilna – Ogłoszenie dodane: 26 lut 2017
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:laborantWojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.Ul. Zieleniecka 11, 66-400 Gorzów Wlkp.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przygotowanie podłoża oraz kuwet, wiaderek, pojemników.Wysiew nasion do kuwet, pojemników ,wysiew na krążki, zawijanie w rulony.Sprawdzanie prób i określanie zdolności kiełkowania nasion w odpowiednich terminach.Przygotowanie sprzętu, sprawdzenie temperatur oraz monitorowanie przebiegu kiełkowania.Naliczanie 400 szt. nasion z próby do analizy kiełkowania.Wykonywanie analizy – określenie ilości nasion gorzkich w łubinach metodą biochemiczną.Wpisywanie wyników analiz do Zintegrowanego Systemu Informatycznego.W razie nasilenia prac wykonywanie analizy czystości, MTN i wilgotności.Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań:- praca w laboratorium;- praca z odczynnikami chemicznymi;- kontakt ze środkami ochrony roślin;- praca w wymuszonej pozycji.Pracownia Oceny Nasion znajduje się na parterze budynku. Pomieszczenia laboratorium oraz higieniczno – sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. – ogłoszenie o naborze w celu zastępstwaInne informacje:• w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mali, numer telefonu;• dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą (wskazane oświadczenia znajdują się na stronach Wojewódzkiego Inspektoratu: zakładka ogłoszenia – praca);• list motywacyjny powinien być odręcznie podpisany;• osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem bądź telefonicznie;• oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego);• oferty odrzucone zostaną komisyjne zniszczone.Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze i pokrewnedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymogi niezbędne:znajomość ustawy o nasiennictwie oraz aktów wykonawczych do ustawyznajomość ustawy o ochronie roslin oraz aktów wykonawczychznajomość ustawy o środkach ochrony roślinznajomość kodeksu postępowania administracyjnegoprawo jazdy kat. B czynnePosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweumiejętność analitycznego myśleniaumiejętność działania w stresiesamodzielnośćumiejętność pracy w zespoledyspozycyjnośćkomunikatywnośćDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi niezbędnego w zakresie wykształceniakopia prawo jazdyOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogi dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyDokumenty należy złożyć do: 2017-03-10Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu…

 • Lekarz Ortodonta, Wrocław (dolnośląskie)
 • Kompendium24 – Ogłoszenie dodane: 26 lut 2017
  Medicover Sp. z o.o.

  Lekarz Ortodonta, Wrocław
  Specjalizacja: Ortodoncja, Stomatologia ogólna, Stomatologia zachowawcza z endodoncją

  Poszukujemy osoby, która posiada:
  – Specjalizację z ortodoncji stomatologicznej
  – Minimum 3 lat doświadczenia zawodowego
  – Dobrą organizację pracy
  – Umiejętność obsługi komputera (podstawowa)
  – Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
  Oferujemy miejsce pracy, w którym otrzymasz:
  – Możliwość pracy w ambitnym, doświadczonym zespole, w innowacyjnej organizacji o wiodącej pozycji rynkowej
  – Nowoczesne gabinety stomatologiczne
  – Dobrą organizację pracy i przyjazną atmosferę
  – Koordynowaną opiekę nad pacjentem opartą o międzynarodowe standardy kliniczne
  – Dostęp do nowoczesnej diagnostyki, możliwość współpracy z innymi specjalistami
  – Współpracę z wykwalifikowanym zespołem: asystentki stomatologiczne, higienistki
  – Wysoką jakość obsługi pacjenta
  – Wzajemną pomoc i wsparcie współpracowników
  – Nowoczesny system elektronicznej dokumentacji medycznej
  – Godziny pracy do ustalenia indywidualnego
  – Pracę w oparciu o kontrakt gospodarczy bądź umowę zlecenia
  Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV

  


 • Lekarz Periodontolog, Wrocław (dolnośląskie)
 • Kompendium24 – Ogłoszenie dodane: 26 lut 2017
  Medicover Sp. z o.o.

  Lekarz Periodontolog, Wrocław
  Specjalizacja: Periodontologia, Stomatologia ogólna, Stomatologia zachowawcza z endodoncją

  Poszukujemy osoby, która posiada:
  – Aktualne prawo wykonywania zawodu
  – Doświadczenie w periodontologii
  – Specjalizację bądź ukończony kurs periodontologiczny
  – Umiejętność obsługi komputera (podstawowa)
  – Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
  Oferujemy miejsce pracy, w którym otrzymasz:
  – Możliwość pracy w ambitnym, doświadczonym zespole, w innowacyjnej organizacji o wiodącej pozycji rynkowej
  – Pracę w oparciu o KG
  – Elastyczne godziny pracy
  Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV…


Warto sprawdzić
Pożyczka dla każdego!
Przeczytaj

Oprocentowanie kredytów w 2017 r.

Oprocentowanie kredytów w 2017 r. Czy w tym roku oprocentowanie lokat będzie wyższe niż w latach poprzednich? ...Więcej

1500 zł bez zaświadczeń, jak znaleźć dobrą pożyczkę internetową.

W jakiej firmie zaciągnąć pożyczkę bez zaświadczeń? Aby nie tracić czasu na szukanie ...Więcej

Dlaczego warto korzystać z kantorów online?

Dlaczego warto korzystać z kantorów online? Kantory online cieszą się niesłabnącą popularnością. Nic dziwnego, skoro oferują szybkie, tanie i ...Więcej

Monedo, pożyczka na dowód na 1080 dni

Pożyczkę w Monedo można zaciągnąć na okres do 1080 dni. Monedo udziela pożyczek ...Więcej

Pożyczka na dowód, gdzie najszybciej pożyczysz pieniądze?

Potrzebujesz pożyczyć pieniądze szybko, bez wychodzenia z domu, załatwiając wszystkie formalności przez Internet? Mamy ...Więcej

Chwilówka na długi okres spłaty

Pożyczka pozabankowa to nie tylko chwilówka. Na ogół panuje przekonanie, że pożyczki pozabankowe ...Więcej

Gdzie pożyczyć, czyli ranking kredytów gotówkowych.

Gdzie pożyczyć, czyli ranking kredytów gotówkowych. Wydawało by sie, że okres zimowy sprzyja leniuchowaniu w zaciszu domowym np. odpoczywanie ...Więcej

Ranking pożyczek pozabankowych, aż 20 pożyczek za darmo.

Ranking pożyczek pozabankowych, aż 20 pożyczek za darmo. Pożyczka bez formalności, szybka decyzja, wszystkie formalności przez Internet. Firmy pożyczkowe ciągle ...Więcej

Pożyczki ratalne

Zobacz cały ranking »


RANKING LUTY 2017r.
Ocena
6/10
Citi Handlowy
Ocena
6/10
Ratka.pl
Ocena
9/10
Hapi Pożyczki
Ocena
9/10
Hapi Pożyczki
Ocena
7/10
Monedo
Ocena
5/10
KredytOK
Ocena
5/10
Wonga
Ocena
5/10
Ratkomat.pl
Ocena
6/10
Ratka.pl
Ocena
5/10
Wonga
Ocena
5/10
SuperCredit
Ocena
10/10
Fura-Kasy
Opinie o szybkich pożyczkach

Euroloan - Firma oceniona na 1.5 pkt.
Wandzia - Jakaś nowa pożyczka? Pożyczał ktoś u nich? Jak to wygląda na tle innych pożyczek? ...
Zobacz »


Profi Credit - Firma oceniona na 8.4 pkt.
Kaska - Wszystko fajnie, tylko nikt jakoś nie mówi,że u nich ciężko jest dostać pożyczkę, ...
Zobacz »


Profi Credit - Firma oceniona na 8.4 pkt.
Marek - Szybko i sprawnie polecam ...
Zobacz »


Rado Pożyczka - Firma oceniona na 1.1 pkt.
Adrian - Co to za pożyczka to rado? Nigdzie nie mozna znaleźć żadnych opini, firma krzak? ...
Zobacz »T-Mobile Usługi Bankowe - Bank oceniony na 5.1 pkt.
Artek - Warunki pożyczki są w miarę dobre, jeżeli już to mam spore zastrzeżenia do konsultan ...
Zobacz »


Pożyczki chwilówki

Zobacz cały ranking »


RANKING LUTY 2017r.
Ocena
5/10
Finansowo
Ocena
5/10
SuperCredit
Ocena
8/10
Halopożyczka
Pożyczka w kilka minut !
POŻYCZ NAWET 25.000 ZŁ W 15 MINUT!
 • Do 1.000 pożyczka za 0 zł
 • Błyskawiczna decyzja
 • Pożyczka z opcją bez BIK!
 • WYPEŁNIJ WNIOSEK


Najwyżej ocenione kredyty


Citi Handlowy
Citi Handlowy
Ocena
4.4

Prowizja: 5.00  %, RRSO: 15.16 


Volkswagen Bank Polska
Volkswagen Bank Polska
Ocena
5.3

Prowizja: 3.00  %, RRSO: 15.61 


Getin Noble Bank
Getin Noble Bank
Ocena
3.6

Prowizja: 5.00  %, RRSO: 18.65 


Santander Consumer Bank
Santander Consumer Bank
Ocena
5.4

Prowizja: 3.99  %, RRSO: 18.92 


Szybkie pożyczki bankowe

RANKING LUTY 2017r.
Ocena
10/10
Bank Millennium
Ocena
9/10
Alior Bank
Ocena
9/10
Alior Bank
Ocena
9/10
Alior Bank
Ocena
7/10
Ferratum Bank
Ocena
7/10
Ferratum Bank

28 minut temu Klient złożył wniosek o pożyczkę 100 zł
w Visset


Informacja zniknie za sekund